MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"popierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popierać" po polsku

popierać

czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [przechodni]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. second ***** , także: sec potocznie ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 3. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 4. endorse ** , także: indorse
  • udzielać poparcia, popierać, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata) [przechodni]
   I expect the boss to endorse these recommendations. (Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.)
   I fully endorse everything the chairperson has said. (Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.)
   The president endorsed this candidate. (Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.)
 5. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 6. follow , *****   [przechodni]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 7. stand behind *
  • wspierać, popierać, stać za kimś (popierać)
   We'll always stand behind you. (Zawsze będziemy cię popierać.)
   I stand behind her decision. (Popieram jej decyzję.)
 8. concur
 9. underpin
 10. preapprove
  • pochwalać (coś), popierać (coś), zgadzać się (na coś) z wyprzedzeniem
phrasal verb
 1. back up **
 1. give countenance  
obrazek do "have someone's back" po polsku
idiom
 1. have someone's back ** , have got someone's back , got someone's back , także: got someone's six potocznie
phrasal verb
 1. back somebody up *
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
 1. be in support of something
czasownik
 1. favour British English , favor American English ***
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

"popierać" — Słownik kolokacji angielskich

stand behind kolokacja
 1. stand czasownik + behind przyimek = wspierać, popierać, stać za kimś (popierać)
  Bardzo silna kolokacja

  The only thing I want is the people in my country to stand behind me.

  Podobne kolokacje:
 2. stand czasownik + behind przysłówek = wspierać, popierać, stać za kimś (popierać)
  Luźna kolokacja

  The two friends, standing behind, looked rather solemn in their black coats.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo