KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"wspierać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspierać kogoś" po polsku

to help support Friends of obrazek do "assist" po polsku To make your donation
czasownik
 1. support *****   [przechodni]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. back *****
  • wspierać, popierać [przechodni]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 3. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy towarzyszył mi na spotkaniu.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 4. aid ***
  • pomagać, wspierać [przechodni]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 5. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 6. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [przechodni]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 7. encourage ****
 8. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 9. sustain **
 10. stand behind *
 11. comfort ***
 12. patronize , patronise BrE
 13. underpin
 14. backstop
 15. succour BrE , succor AmE
 16. make a donation
 17. underprop
 18. big up
phrasal verb
 1. back up **
 2. bolster up
 3. plug for somebody
idiom
 1. shore up
 2. strike a blow for something
 1. lend support

wspierać kogoś

obrazek do "have someone's back" po polsku
idiom
 1. have someone's back ** , have got someone's back , got someone's back , także: got someone's six potocznie
 2. stand with someone *
 3. take somebody's part
 4. brace somebody up
 5. go to bat for somebody
phrasal verb
 1. stand by somebody **
 2. get behind somebody   potocznie
  Remember that I will always get behind you when you need it. (Pamiętaj, że zawsze cię wesprę, kiedy będziesz tego potrzebował.)
 3. pull for somebody  
 4. rally round , rally around

"wspierać kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

rally around kolokacja
 1. rally czasownik + around przyimek = przyjść komuś na pomoc, zjednoczyć się wokół kogoś (w celu udzielenia wsparcia), wspierać kogoś
  Bardzo silna kolokacja

  Free people rally around a cause or issue and fight the government.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo