BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wprowadzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wprowadzenie" po polsku

wprowadzenie

rzeczownik
 1. release ****
  • wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), premiera, wprowadzenie (produktu na rynek) [policzalny]
   This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
   The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
   Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 2. launch ***
  • lansowanie, wypuszczanie, wypuszczenie, wprowadzenie (np. produktu, waluty) [policzalny]
   They announced the launch of a new fragrance. (Oni ogłosili wypuszczenie nowego zapachu.)
   The launch of the new collection is planned in autumn. (Wypuszczenie nowej kolekcji planowane jest na jesień.)
   This fashion designer became famous after the launch of his new collection. (Ten projektant mody stał się znany po wypuszczeniu swojej nowej kolekcji.)
   zobacz także: roll-out
 3. implementation **
  • wprowadzenie (w życie), wdrożenie [niepoliczalny]
   The whole period of project implementation is more than 2 years. (Cały okres wdrażania projektu trwa dłużej niż dwa lata.)
 4. imposition
  • nałożenie, wprowadzenie (np. podatku, kary), narzucenie
   An unwilling imposition of new laws will only result in more disobedience. (Bezwolne narzucenie nowych praw poskutkuje tylko większym nieposłuszeństwem.)
   The imposition of this tax has crippled local enterprises. (Wprowadzenie tego podatku zaszkodziło lokalnym przedsiębiorstwom.)
   Our country is not happy with the imposition of this fine. (Nasze państwo nie jest zadowolone z nałożenia tej kary.)
 5. introduction **
  • wprowadzenie, wstęp (w książce) [policzalny]
   In the introduction, the author sketches out the problem he discusses further in the proper part of the book. (We wstępie autor przedstawia zarys problemu, który później omawia w zasadniczej części książki.)
   I think your introduction is too long, you should edit it. (Myślę, że twój wstęp jest za długi, powinieneś go skrócić.)
  • wprowadzenie, propedeutyka [policzalny]
 6. initiation *
  • inicjacja, wtajemniczenie, wprowadzenie (np. do stowarzyszenia, do sekty)
   I suppose you deserve full initiation. (Chyba zasługujesz na pełne wtajemniczenie.)
   What exactly does this initiation consist of? (Na czym dokładnie polega ta inicjacja?)
 7. induction
 8. inauguration
  • wprowadzenie (np. nowej polityki), wprowadzenie na urząd oficjalnie
   The inauguration of the new policy has met with a public outrage. (Wprowadzenie nowej polityki spotkało się z powszechnym oburzeniem.)
 9. orientation oficjalnie **
 10. launching
  • rozpoczęcie, wprowadzenie (np. kampanii, produktu na rynek)
   She set the date of the launching of her new book. (Ona ustaliła datę wprowadzenia swojej nowej książki.)
   The launching of the winter collection will start soon. (Niedługo rozpocznie się wprowadzenie zimowej kolekcji.)
 11. lead-in  
 12. innovating
 13. preluding
 14. ushering
 15. standfirst
  • wprowadzenie (podsumowujące artykuł)
 16. intromission
 17. effectuating
 18. marshaling , także: marshalling
 19. releasing
 20. reveal ****
 21. 101 potocznie
  • kurs podstawowy, wprowadzenie (w kontekście przedmiotów akademickich)  AmE
   I have business 101 at 9:00. (Mam podstawy przedsiębiorczości o 9:00.)
 22. mandating
 23. oscillating
rzeczownik
 1. introduction of something  
  The introduction of ID cards helped prevent crime. (Wprowadzenie dowodów osobistych pomogło zapobiegać przestępstwom.)
czasownik
 1. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [przechodni]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 2. moot
idiom
 1. put in place , put into place
czasownik
 1. implement ***
  • implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać [przechodni]
   to carry out, to put into practice
   We may not have enough money to implement our plan. (Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.)
   She always implements her ideas. (Ona zawsze urzeczywistnia swoje pomysły.)
   We must implement some new rules to keep the order. (Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.)
   I implemented a new schedule, you all have it on your desks. (Wprowadziłem nowy grafik, wszyscy macie go na swoich biurkach.)
   link synonim: enforce
 2. institute ****
  • ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
   They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
   Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 3. blood ****
 4. introduce ****
 5. show in **
  • wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
   I showed your friend in, Anna. (Wpuściłem do domu twojego przyjaciela, Anno.)
 6. input **
  • wprowadzać (np. dane)
   Now open up the spreadsheet and input the new figures. (Teraz otwórz arkusz kalkulacyjny i wprowadź nowe dane.)
 7. pioneer **
 8. initiate **
  • wprowadzać (np. do sekty, do klubu) [przechodni]
   They had been initiated on the same day, he and she. (On i ona byli wprowadzeni tego samego dnia.)
 9. debut **
  • wprowadzać (produkt na rynek), wchodzić (na rynek)
   A new model of Honda debuted on the Polish market. (Na polski rynek wszedł nowy model hondy.)
 10. mandate **
  • wprowadzać (prawo), nakazywać (prawnie) oficjalnie
   In some cases, these changes were mandated by the state. (W niektórych przypadkach te zmiany były wprowadzane przez państwo.)
 11. enter ****
  • wprowadzać (dane do komputera) [przechodni]
   Enter the data into this online form. (Wprowadź dane do tego formularza online.)
   She entered the wrong password. (Ona wprowadziła złe hasło.)
 12. usher *
 13. integrate , **
 14. marshal *  
  To achieve peace, Europe must marshal consensus, and the UK must be part of it. (By osiągnąć pokój Europa musi wprowadzić konsensus, zaś Zjednoczone Królestwo musi w nim uczestniczyć.)
 15. feed ****
  • wprowadzać (dane do komputera przez jakiś czas) [przechodni]
   The information is fed into the system by this team. (Informacje są wprowadzane do systemu przez ten zespół.)
   W tym znaczeniu "feed" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 16. inaugurate
 17. prelude
 18. induct
 19. effectuate
 20. ensnarl
 21. intromit
phrasal verb
 1. put something on something
 2. lead in  
czasownik
 1. show somebody in *  
phrasal verb
 1. break somebody in
  • szkolić kogoś, wprowadzać kogoś (np. w nową pracę)
   She broke me in this new job. (Ona wprowadziła mnie w tę nową pracę.)
   Will you break me in the trade? (Przeszkolisz mnie w fachu?)
 2. wheel somebody in  
phrasal verb
 1. bring something in * , także: bring in something **
obrazek do "move in" po polsku
phrasal verb
 1. move in ** , move into ** , move into something **  
  We'll move in when the house is ready. (Wprowadzimy się jak dom będzie gotowy.)
  We were supposed to move in together. (Mieliśmy się wprowadzić razem.)
  He will move into his new house next week. (On w przyszłym tygodniu wprowadzi się do swojego nowego domu.)
  I moved in this little house in the suburbs. (Wprowadziłem się do takiego małego domku na przedmieściach.)
  She moved into his house. (Ona wprowadziła się do jego mieszkania.)
idiom
 1. brief somebody on something , także: brief somebody about something
rzeczownik
 1. move-in potocznie

powered by  eTutor logo