"wydanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

wydanie

wydanie książki Poemas polskie wydanie książki
rzeczownik
 1. issue *****
  • wydanie, numer (czasopismo lub gazeta z danego dnia czy miesiąca) [COUNTABLE]
   There's an article on motorbikes in the latest issue. (W najnowszym numerze jest artykuł o motocyklach.)
   An old issue of his poems lay on her table. (Stare wydanie jego wierszy leżało na jej stoliku.)
   Do you have yesterday's issue? (Czy masz wczorajsze wydanie?)
  • wydanie (czynność, np. wydanie komuś legitymacji) [SINGULAR]
   The issue of documents took a long time. (Wydanie dokumentów zabrało dużo czasu.)
   I'm waiting for the issue of the card. (Czekam na wydanie legitymacji.)
 2. edition *** , ed. (skrót) ***
  • wydanie (np. książki), edycja [COUNTABLE]
   All the previous editions of this book were censored. (Wszystkie poprzednie wydania tej książki były ocenzurowane.)
   She bought me a special edition of my favourite book. (Kupiła mi specjalne wydanie mojej ulubionej książki.)
   I have a limited edition of this computer game. (Mam edycję limitowaną tej gry komputerowej.)
 3. publication *** , publ. (skrót)
  • publikacja, opublikowanie, wydanie (np. książki) [UNCOUNTABLE]
   At the time he had little hope for the book's publication. (W tamtym momencie miał niewielkie nadzieje na wydanie książki.)
   The author did not agree to the publication of the last chapter. (Autor nie zgodził się na opublikowanie ostatniego rozdziału.)
 4. release ****
  • wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), wprowadzenie (produktu na rynek) [COUNTABLE]
   This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
   The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
   Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 5. episode **
  • odcinek (serialu), wydanie (programu) [COUNTABLE]
   Have you seen the latest episode of The Simpsons? (Czy widziałeś ostatni odcinek Simpsonów?)
   She missed the last episode of her favourite series. (Ona przegapiła ostatni odcinek swojego ulubionego serialu.)
 6. printing *
  • nakład, wydanie (książki, magazynu) [COUNTABLE]
   Some additional content will be added in the next printing of the book. (Kolejny wydanie książki będzie wzbogacone o dodatkową zawartość.)
 7. extradition
  • ekstradycja, wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę)
 8. issuance
 9. pub *
  • publikacja, wydanie (skrót od "publication") slang
   I am looking for the second pub of this book. (Szukam drugiego wydania tej książki.)
 10. extraditing
  • wydanie (np. przestępcy policji)
 11. handing over  
 12. press run , także: pressrun
  • nakład, wydanie (książki, magazynu)
 13. extradiction
 14. releasing
 15. pressing *
  • wydanie (np. książki)
 16. emitting
 17. surrendering
 18. cutting *
  • wydanie (np. płyty CD, singla)
czasownik
 1. spend *****
  • wydawać (pieniądze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
   How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
   I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. issue *****
  • wydawać (np. oświadczenie, rozkaz) [TRANSITIVE]
   The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
   The company issued a statement. (Firma wydała oświadczenie.)
 3. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [TRANSITIVE]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 4. utter *
 5. expend
  • wydatkować, wydawać (pieniądze)
   I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)
 6. edit **
 7. redact
 8. dispend
 9. wair
  • wydawać (np. coś) (w szkockiej odmianie języka angielskiego) old use
phrasal verb
 1. give out something *
 2. let out *
 3. pay out  
 4. dip into something
 5. give out *
czasownik
 1. release ****
  • wydać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuścić (film na ekrany); wprowadzić, wypuścić (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 2. deliver ***
  • wygłosić (np. przemowę), ogłosić (np. werdykt), wydać (np. wyrok) formal
   The speech he delivered was very brief. (Przemowa, którą wygłosił, była bardzo zwięzła.)
   I want to deliver an inspirational speech. (Chcę wygłosić inspirującą przemowę.)
   I delivered a speech about equality and freedom. (Wygłosiłem mowę na temat równości i wolności.)
   The judge delivered the sentence yesterday. (Sędzia wydał wyrok wczoraj.)
   She never lived to hear the judge deliver the sentence. (Ona nie dożyła ogłoszenia wyroku przez sędziego.)
  • wydać (kogoś), przekazać w ręce formal [TRANSITIVE]
   They delievered the thief to the police. (Oni wydali złodzieja w ręce policji.)
 3. surrender **
  • wydać, przekazać (np. dokumenty) formal [TRANSITIVE]
   They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
   Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)
 4. emit *
 5. condemn **
 6. extradite
  • wydać (np. przestępcę policji)
 7. cut *****
  • wydać (np. płytę CD, singiel) [TRANSITIVE]
   They managed to cut their first album, but it wasn't much of a success. (Udało im się wydać ich pierwszy album, ale nie był on zbytnim sukcesem.)
 8. give directions
phrasal verb
 1. send forth
 2. give forth
phrasal verb
 1. turn somebody in *  
  He turned his friend in on the police station. (On wydał swojego przyjaciela na posterunku policji.)
 2. give somebody up
 3. rat somebody out
 1. betray somebody *
idiom
 1. sell somebody down the river , sell down the river
 2. blow the whistle on somebody
phrasal verb
 1. give off something
 2. bring something out , także: bring out something *
  • wydawać coś, wprowadzać coś na rynek (np. książkę, nowy model)
   I hope they bring out the next book in a hardcover. (Mam nadzieję, że wydadzą następną książkę w twardej okładce.)
   This company is going to bring out a new model of the car I have. (Ta firma wprowadzi na rynek nowy model samochodu, który mam ja.)
 3. get through something **
 4. put something out , także: put out something **
 5. lay something out
czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się [INTRANSITIVE]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wyglądasz na smutnego, co się stało?)
 2. sound *****
  • brzmieć, wydawać się (np. o pomyśle) [INTRANSITIVE]
   That sounds great! (To brzmi świetnie!)
   She didn't sound very enthusiastic. (Ona nie brzmiała zbyt entuzjastycznie.)
   It sounded almost like a sigh. (To zabrzmiało prawie jak westchnienie.)
 3. appear *****
 4. look *****
  • wyglądać na, wydawać się
   She didn't look happy. (Ona nie wyglądała na zadowoloną.)
   You look depressed - what's wrong? (Wyglądasz na przygnębionego - co jest nie tak?)
   He looked very surprised. (On wyglądał na mocno zaskoczonego.)
phrasal verb
 1. come across as
phrasal verb
 1. give something away
  • wydać coś, zdradzić coś (np. sekret)
   If this is a secret I promise not to give it away. (Jeśli to jest tajemnica, obiecuję, że jej nie wydam.)
   How could you give my biggest secret away? (Jak mogłaś zdradzić mój największy sekret?)
 1. get something into print
czasownik
 1. sound something *****
  • wydawać się czymś, brzmieć jak coś British English
   You sound angry, what happened? (Wydajesz się zły, co się stało?)
   She sounded worried when I called her. (Wydawała się zmartwiona, kiedy do niej zadzwoniłem.)
 2. sound like something ***  
  It sounds like you are not interested in me whatsoever. (Wydaje się, że w ogóle nie jesteś mną zainteresowana.)
  She sounds like an interesting person. (Ona wydaje się interesującą osobą.)
phrasal verb
 1. come across *
czasownik
 1. fancy that   literary
  She fancied that she heard steps in the corridor. (Wydawało jej się, że usłyszała kroki w korytarzu.)
przymiotnik
 1. be rumbled

"wydanie" — Słownik kolokacji angielskich

press run kolokacja
 1. press rzeczownik + run rzeczownik = nakład, wydanie (książki, magazynu)
  Zwykła kolokacja

  The limited press run of 300,000 sold out quickly, and the single was off the Hot 100 after 12 weeks.

  Podobne kolokacje: