BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"wydanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydanie" po polsku

wydanie

wydanie książki Poemas obrazek do "episode" po polsku
rzeczownik
 1. issue
  • wydanie, numer (czasopismo lub gazeta z danego dnia czy miesiąca) [policzalny]
   There's an article on motorbikes in the latest issue. (W najnowszym numerze jest artykuł o motocyklach.)
   An old issue of his poems lay on her table. (Stare wydanie jego wierszy leżało na jej stoliku.)
   Do you have yesterday's issue? (Czy masz wczorajsze wydanie?)
  • wydanie (czynność, np. wydanie komuś legitymacji) [tylko liczba pojedyncza]
   The issue of documents took a long time. (Wydanie dokumentów zabrało dużo czasu.)
   I'm waiting for the issue of the card. (Czekam na wydanie legitymacji.)
 2. edition *** , także: ed. ***
  • wydanie (np. książki), edycja [policzalny]
   All the previous editions of this book were censored. (Wszystkie poprzednie wydania tej książki były ocenzurowane.)
   She bought me a special edition of my favourite book. (Kupiła mi specjalne wydanie mojej ulubionej książki.)
   I have a limited edition of this computer game. (Mam edycję limitowaną tej gry komputerowej.)
 3. publication *** , publ. (skrót)
  • publikacja, opublikowanie, wydanie (np. książki) [niepoliczalny]
   At the time he had little hope for the book's publication. (W tamtym momencie miał niewielkie nadzieje na wydanie książki.)
   The author did not agree to the publication of the last chapter. (Autor nie zgodził się na opublikowanie ostatniego rozdziału.)
 4. release ****
  • wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), premiera, wprowadzenie (produktu na rynek) [policzalny]
   This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
   The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
   Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 5. episode **
  • odcinek (serialu), wydanie (programu) [policzalny]
   Have you seen the latest episode of The Simpsons? (Czy widziałeś ostatni odcinek Simpsonów?)
   She missed the last episode of her favourite series. (Ona przegapiła ostatni odcinek swojego ulubionego serialu.)
 6. printing *
  • nakład, wydanie (książki, magazynu) [policzalny]
   Some additional content will be added in the next printing of the book. (Kolejny wydanie książki będzie wzbogacone o dodatkową zawartość.)
 7. extradition
  • ekstradycja, wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę)
 8. issuance
 9. pub *
  • publikacja, wydanie (skrót od "publication") slang
   I am looking for the second pub of this book. (Szukam drugiego wydania tej książki.)
 10. extraditing
  • wydanie (np. przestępcy policji)
 11. handing over  
 12. press run , także: pressrun
  • nakład, wydanie (książki, magazynu)
 13. extradiction
 14. releasing
 15. pressing *
  • wydanie (np. książki)
 16. emitting
 17. surrendering
 18. cutting *
  • wydanie (np. płyty CD, singla)
czasownik
 1. spend *****
  • wydawać (pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
   How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
   I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. issue
  • wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) [przechodni]
   The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
   The company issued a statement. (Firma wydała oświadczenie.)
 3. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [przechodni]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 4. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [przechodni]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 5. utter *
 6. expend
  • wydatkować, wydawać (pieniądze)
   I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)
 7. dispense *
 8. surrender **
  • wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
   They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
   Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)
 9. edit **
 10. cut *****
  • wydawać (np. płytę CD, singiel) [przechodni]
   They managed to cut their first album, but it wasn't much of a success. (Udało im się wydać ich pierwszy album, ale nie był on zbytnim sukcesem.)
 11. redact
 12. dispend
 13. wair
 14. deliver , ***
  • wygłaszać (np. przemowę), ogłaszać (np. werdykt), wydawać (np. wyrok) oficjalnie [przechodni]
   The speech he delivered was very brief. (Przemowa, którą wygłosił, była bardzo zwięzła.)
   I want to deliver an inspirational speech. (Chcę wygłosić inspirującą przemowę.)
   I delivered a speech about equality and freedom. (Wygłosiłem mowę na temat równości i wolności.)
   The judge delivered the sentence yesterday. (Sędzia wydał wyrok wczoraj.)
   She never lived to hear the judge deliver the sentence. (Ona nie dożyła ogłoszenia wyroku przez sędziego.)
phrasal verb
 1. give out something *
 2. let out *
 3. pay out  
 4. dip into something
 5. give out *
 6. dish something out , dish out something
 7. send forth
phrasal verb
 1. turn somebody in *  
  He turned his friend in on the police station. (On wydał swojego przyjaciela na posterunku policji.)
 2. give somebody up
 1. betray somebody *
idiom
 1. sell somebody down the river , sell down the river
 2. rat somebody out
 3. blow the whistle on somebody
phrasal verb
 1. give off something
 2. bring something out , także: bring out something *
 3. get through something **
 4. give something away , give away something *
  • wydawać coś, zdradzać coś (np. sekret)
   If this is a secret I promise not to give it away. (Jeśli to jest tajemnica, obiecuję, że jej nie wydam.)
   How could you give my biggest secret away? (Jak mogłaś zdradzić mój największy sekret?)
 5. put something out , także: put out something **
 6. lay something out
czasownik
 1. emit *
 2. deliver , ***
 3. condemn **
 4. extradite
  • wydać (np. przestępcę policji)
czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. sound *****
  • brzmieć, wydawać się (np. o pomyśle) [nieprzechodni]
   That sounds great! (To brzmi świetnie!)
   She didn't sound very enthusiastic. (Ona nie brzmiała zbyt entuzjastycznie.)
   It sounded almost like a sigh. (To zabrzmiało prawie jak westchnienie.)
   You sound angry, what happened? (Wydajesz się zły, co się stało?)
   She sounded worried when I called her. (Wydawała się zmartwiona, kiedy do niej zadzwoniłem.)
 3. appear , *****
 4. look *****
phrasal verb
 1. come across as
phrasal verb
 1. give somebody away
phrasal verb
 1. come across *
idiom
 1. sound like something ***
  • wydawać się jakimś, wydawać się czymś
   It sounds like you are not interested in me whatsoever. (Wydaje się, że w ogóle nie jesteś mną zainteresowana.)
   She sounds like an interesting person. (Ona wydaje się interesującą osobą.)
czasownik
 1. fancy that   termin literacki
  She fancied that she heard steps in the corridor. (Wydawało jej się, że usłyszała kroki w korytarzu.)

"wydanie" — Słownik kolokacji angielskich

press run kolokacja
 1. press rzeczownik + run rzeczownik = nakład, wydanie (książki, magazynu)
  Zwykła kolokacja

  The limited press run of 300,000 sold out quickly, and the single was off the Hot 100 after 12 weeks.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo