ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) increase, double
Kolokacji: 2
1. control spending = wydatki na kontrolę control spending
3. restrain spending = ogranicz wydatki restrain spending
4. set spending = wydatki zbioru set spending
5. restrict spending = ogranicz wydatki restrict spending
6. Spending is determined = Wydatki są określone Spending is determined
  • Spending has not been determined; LeapFrog spent more than $40 million last year but only $5 million through the first six months of 2006, according to Nielsen Monitor-Plus.
  • Spending has not been determined.
  • Spending has not been determined pending plans to introduce Windows 2000, but trade publications estimated the budget at $50 million to $100 million.
  • Spending has not been determined, but may total as much as $30 million; Napster spent about $13 million in the first quarter on ads in major media.
  • Spending has not been determined for either assignment.
  • Spending, market by market, has not been determined.
  • Spending has not been determined pending the formulation of plans to introduce Windows 2000; spending for previous versions ranged from $10 million to $100 million.
  • Spending has not been determined for the line, to be introduced next spring.
  • Spending of the fund is determined entirely by a local steering group, who include nominated West Park residents.
7. government spending based = wydatki publiczne oparły government spending based
8. find on state spending = znajdź na wydatkach państwa find on state spending
9. constrain spending = ogranicz wydatki constrain spending
(6) propose, require, prohibit
Kolokacji: 3
(8) finance, pay, oversee
Kolokacji: 3
(9) track, cover
Kolokacji: 2
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.