TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"związek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "związek" po polsku

związek

Membership Engagement: The Human Connection | SBI Association ... obrazek do "union" po polsku obrazek do "connexion" po polsku
rzeczownik
 1. connection ***
  • połączenie, związek [policzalny]
   Is there a connection between these two companies? (Czy między tymi dwoma firmami istnieje jakiś związek?)
   There's a clear connection between these two situations. (Między tymi dwoma sytuacjami istnieje wyraźne powiązanie.)
   The telephone connection was really bad. (Połączenie telefoniczne było naprawdę złe.)
   link synonim: link
 2. club ****
  • klub, związek, stowarzyszenie, stronnictwo, koło (organizacja) [policzalny]
   We both belong to the student's club. (Oboje należymy do stowarzyszenia studentów.)
   He became a new member of a golf club. (On został nowym członkiem klubu golfowego.)
 3. relationship *****
  • relacja, stosunek, związek (osób) [policzalny]
   We've had a rather friendly relationship. (Mieliśmy raczej przyjazną relację.)
  • związek (romantyczny) [policzalny]
   She had doubts about their relationship. (Ona miała wątpliwości co do ich związku.)
   She was obsessed with that kind of relationship. (Ona miała obsesję na punkcie takiego rodzaju związku.)
  • powiązanie, zależność, związek (rzeczy ze sobą) [policzalny lub niepoliczalny]
   There is a relationship between low pays and depression. (Istnieje powiązanie między niskimi płacami i depresją.)
   We didn't find any relationships between the victim and the suspect. (Nie znaleźliśmy jakichkolwiek powiązań pomiędzy ofiarą a podejrzanym.)
 4. relation ****
 5. union ****
  • zjednoczenie, związek [tylko liczba pojedyncza]
   We are gathered here to celebrate the union of Ann and Tom. (Zebraliśmy się tutaj by świętować związek Anny i Toma.)
   The union of our countries is a beautiful thing. (Zjednoczenie naszych krajów jest piękną rzeczą.)
  • związek (grupa krajów)
   The union between the two countries did not work out. (Związek tych dwóch krajów nie sprawdził się.)
 6. link ****
  • połączenie, związek [policzalny]
   After hours of wondering, I finally found the link I had been looking for. (Po godzinach zastanawiania się, w końcu znalazłem ten związek którego szukałem.)
   There is a strong link between alcoholism and crime. (Istnieje silne powiązanie między alkoholizmem i przestępczością.)
   His links with Spain are still strong. (Jego związki z Hiszpanią są wciąż silne.)
   link synonimy: connection, bridge
   zobacz także: relation
 7. federation **
  • federacja, związek [policzalny]
   It's in a system far beyond the reach of the Trade Federation. (Jest to system daleko poza zasięgiem Federacji Handlowej.)
   The situation cannot continue as it is now in the Russian Federation. (Sytuacja panująca obecnie w Federacji Rosyjskiej nie może dalej trwać.)
   Cheryl Davis is the regional director of the table tennis federation. (Cheryl Davis jest przewodniczącą regionalnej federacji tenisa stołowego.)
 8. association **** , assoc. (skrót) , assn. (skrót) , assoc (skrót) BrE , assn (skrót) BrE
 9. involvement ***
  • związki, związek (relacja miłosna lub seksualna) [policzalny lub niepoliczalny]
   She didn't know about her husband's involvement with her sister. (Ona nie miała pojęcia o relacji miłosnej jej męża z jej siostrą.)
   I don't like his involvement with that girl. (Nie podoba mi się jego związek z tą dziewczyną.)
 10. fellowship *
 11. government , ***** , także: govt , także: gov *
 12. thing *****   potocznie
 13. liaison , *
  • romans, związek, stosunek [policzalny]
   Any liaison with this woman would be dangerous. (Jakikolwiek związek z tą kobietą byłby niebezpieczny.)
 14. closeness
  • związek, kontakt (np. z naturą)
   You need to have a closeness to nature to appreciate this painting. (Żeby docenić ten obraz musisz mieć kontakt z naturą.)
 15. relatedness
  • związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą)
 16. entanglement
 17. relevancy , relevance *
 18. tie-up potocznie
 19. link-up
 20. commonweal , także: common weal , także: commonwealth *
  • związek (państw)
 21. gemeinschaft
 22. connexion BrE
 23. federacy

Powiązane zwroty — "związek"

przymiotnik
miejski (mający związek z metropolią) = metropolitan
związany = related +6 znaczeń
cielesny (nie emocjonalny, np. związek) = physical
związkowy = federal , fed. (skrót) +3 znaczenia
kliniczny (mający związek z kliniką i z leczeniem w klinice) = clinical
słaby (np. związek) = tenuous
metropolitalny (mający związek z metropolitą) = metropolitan
bliski (np. związek, przyjaźń) = tight
miłosny (np. list, związek) = amorous
rzeczownik
związek zawodowy = union +2 znaczenia
kartel (monopolistyczny związek przedsiębiorstw jednej gałęzi produkcji) = cartel
syndykat (związek przedsiębiorstw) = syndicate
winyl (związek organiczny) = vinyl
inne
suffiks
phrasal verb
czasownik
pogarszać (np. związek, relacje) = sour
zerwać (np. związek, romans) = ditch
związać = truss +1 znaczenie
związywać = rope +2 znaczenia
związywać się = commit +1 znaczenie
przyimek
z (używane, by pokazać związek czegoś z czymś) = to
inne
idiom