"wspólnota" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspólnota" po polsku

wspólnota

rzeczownik
 1. community *****
  • wspólnota, wspólnotowość [policzalny]
   He is a member of a Christian community. (On jest członkiem wspólnoty chrześcijańskiej.)
   We have to see the world as a community. (Musimy widzieć świat jako wspólnotę.)
 2. unity **
  • jedność, wspólnota [niepoliczalny]
   Achieving peace is not possible if there is no unity within our own country. (Osiągnięcie pokoju jest niemożliwe, jeżeli w naszym kraju nie będzie jedności.)
   Unity will make us stronger. (Jedność sprawi, iż będziemy silniejsi.)
   Achieving unity is difficult when the society is diverse. (Osiągnięcie jedności jest trudne, kiedy społeczeństwo jest zróżnicowane.)
 3. partnership **   [policzalny lub niepoliczalny]
  To do that, we need to work as a partnership. (Żeby tego dokonać musimy działać jako wspólnota.)
  The local partnership held a poll. (Miejscowa wspólnota przeprowadziła głosowanie.)
 4. fellowship *
 5. togetherness
 6. fold **
  • wspólnota, organizacja (ludzie dzielący te same wyznania, wartości)
   zwykle z przedimkiem "the"
 7. mutuality  
 8. commonweal , także: common weal , także: commonwealth *
 9. pantisocracy
 10. gemeinschaft
 1. Gemeinschaft and Gesellschaft

Powiązane zwroty — "wspólnota"

rzeczownik
przymiotnik
wspólny = common +12 znaczeń
inne
przysłówek
wspólnie = in common +13 znaczeń
prefiks

"wspólnota" — Słownik kolokacji angielskich

common weal kolokacja
 1. common przymiotnik + weal rzeczownik = wspólnota (narodowa)
  Luźna kolokacja

  Good and evil I must judge in the light of the common weal.

  Podobne kolokacje: