"zaskoczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczony" po polsku

zaskoczony

przymiotnik
 1. surprised ***
  • zdziwiony, zaskoczony
   She was surprised at the news. (Ona była zaskoczona wiadomościami.)
   He was really surprised when the policeman called. (On był naprawdę zdziwiony, kiedy zadzwonił policjant.)
 2. blank **
  • zaskoczony, zmieszany
   He sat there with a blank expression on his face. (On siedział tam ze zmieszanym wyrazem twarzy.)
   He was blank when he saw her. (Był zaskoczony, kiedy ją zobaczył.)
 3. startled
 4. astonished
 5. taken aback
 6. off-guard , off guard , off one's guard
 7. dumbfounded , także: dumbfoundered , także: dumfounded
 8. confounded
 9. floored
 10. wrong-footed
 11. thrown
 12. poleaxed
 13. betwattled
idiom
 1. rooted to the spot  
 1. taken by surprise
rzeczownik
 1. thunderstruck
czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [TRANSITIVE]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć informal [INTRANSITIVE]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw ****
 6. zap informal
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle
phrasal verb
 1. catch somebody out

"zaskoczony" — Słownik kolokacji angielskich

taken by surprise kolokacja
 1. surprise rzeczownik + take czasownik = zaskoczony, wzięty przez zaskoczenie
  Zwykła kolokacja

  Like the man on the second floor, they had been taken by surprise.

  Podobne kolokacje:
off one's guard kolokacja
 1. off przyimek + guard rzeczownik = nieprzygotowany, zaskoczony
  Zwykła kolokacja

  What an elaborate plan to throw me off my guard!

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo