TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaskoczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczony" po polsku

zaskoczony

obrazek do "surprised" po polsku
przymiotnik
 1. surprised ***
  • zdziwiony, zaskoczony
   She was surprised at the news. (Ona była zaskoczona wiadomościami.)
   He was really surprised when the policeman called. (On był naprawdę zdziwiony, kiedy zadzwonił policjant.)
 2. blank **
  • zaskoczony, zmieszany
   He sat there with a blank expression on his face. (On siedział tam ze zmieszanym wyrazem twarzy.)
   He was blank when he saw her. (Był zaskoczony, kiedy ją zobaczył.)
 3. startled
 4. astonished
 5. taken aback
 6. off-guard , off guard , off one's guard
 7. dumbfounded , także: dumbfoundered , także: dumfounded
 8. thunderstruck
 9. confounded
 10. floored
 11. wrong-footed
 12. thrown ,
 13. poleaxed , pole-axed
 14. betwattled
idiom
 1. rooted to the spot  
 1. taken by surprise
czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw , ****
 6. zap potocznie
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle
phrasal verb
 1. spring something on somebody  
  We should prepare them for our decision before we spring it on them. (Powinniśmy przygotować ich na naszą decyzję, zanim ich nią zaskoczymy.)
phrasal verb
 1. catch somebody out
idiom
 1. blow somebody over
 2. catch somebody cold    AmE potocznie
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 4. catch somebody napping  
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop    BrE
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down BrE , catch somebody with their pants down AmE
 9. catch somebody bending   potocznie
czasownik
 1. catch somebody unawares
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
 1. take somebody unawares

"zaskoczony" — Słownik kolokacji angielskich

taken by surprise kolokacja
 1. surprise rzeczownik + take czasownik = zaskoczony, wzięty przez zaskoczenie
  Zwykła kolokacja

  Like the man on the second floor, they had been taken by surprise.

  Podobne kolokacje:
off one's guard kolokacja
 1. off przyimek + guard rzeczownik = nieprzygotowany, zaskoczony
  Zwykła kolokacja

  What an elaborate plan to throw me off my guard!

  Podobne kolokacje: