BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uznanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uznanie" po polsku

uznanie

rzeczownik
 1. recognition ***
  • uznanie, bycie rozpoznawalnym [niepoliczalny]
   admiration and respect from people
   They held a party in recognition of his achievements. (Oni urządzili przyjęcie w uznaniu jego osiągnięć.)
   He's earned recognition through years of hard work. (On zyskał uznanie przez lata ciężkiej pracy.)
   She was pleasantly surprised by readers' recognition of her book. (Ona była mile zaskoczona uznaniem czytelników dla jej książki.)
 2. credit ****
  • zasługa, uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś) [niepoliczalny]
   She got the credit for her hard work. (Ona zyskała uznanie za swoją ciężką pracę.)
   The team gave her credit for trying. (Zespół dał jej uznanie za to, że się starała.)
 3. appreciation **   [policzalny lub niepoliczalny]
  I would like to express my deep appreciation to Mr Smith. (Chciałbym wyrazić swoje najwyższe uznanie Panu Smith.)
  I could see the appreciation in her eyes when I fixed her car. (Widziałem uznanie w jej oczach, kiedy naprawiłem jej samochód.)
 4. approval **
  • aprobata, uznanie oficjalnie [niepoliczalny]
   Did I earn your father's approval? (Czy zasłużyłem na aprobatę twojego ojca?)
   He smiled to me with approval. (Uśmiechnął się do mnie z uznaniem.)
   You have to work very hard for my approval. (Musisz bardzo ciężko pracować na moją aprobatę.)
 5. tribute **
 6. favour BrE , favor AmE ***
  • uznanie, względy [niepoliczalny]
   My theory gained lots of favour among other scientists. (Moja teoria znalazła sporo uznania wśród pozostałych naukowców.)
   zobacz także: support
 7. acclaim   [niepoliczalny]
  link synonim: a big hand
 8. acknowledgement BrE , acknowledgment AmE *   [tylko liczba pojedyncza]
  link synonim: a big hand
 9. accolade
 10. plaudit
 11. kudos AmE slang
 12. legitimization , legitimisation BrE
 13. homologation
 14. notedness
 15. kudo
 16. recognizing , recognising BrE
idiom
 1. a big hand  
czasownik
 1. consider *****
  • uważać (coś za coś), traktować, uznawać [przechodni]
   He didn't really consider it stealing. (On nie uważał tego tak naprawdę za kradzież.)
   They consider themselves to be Americans. (Oni uważają się za Amerykanów.)
   Consider it done! (Potraktuj to jako zrobione!)
 2. allow *****
  • dopuszczać, uznawać [przechodni]
   The Netherlands allow gay marriage. (Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.)
   We don't allow these seals. (Nie uznajemy tych pieczęci.)
 3. face *****
 4. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • uznawać, przyjmować [przechodni]
   I acknowledge him as our leader. (Uznaję go za naszego przywódcę.)
   Will you acknowledge him as your son? (Czy uznasz go za swojego syna?)
   Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness. (Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.)
   link synonim: agnize
 5. recognise BrE , recognize AmE ****
 6. find *****
  • uznawać, uważać (coś za coś), oceniać [przechodni]
   I was surprised that he found this book extremely boring. (Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.)
   I find motorbikes really dangerous. (Uważam, że motocykle są bardzo niebezpieczne.)
   He finally found me his leader. (On nareszcie uznał mnie za swojego przywódcę.)
   I went to the lecture and found it really interesting. (Poszedłem na wykład i uznałem go za bardzo ciekawy.)
 7. credit ****
  • przypisywać, uznawać [przechodni]
   She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
   He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
 8. institutionalize , institutionalise BrE
 9. accredit
 10. adjudge
 11. homologate
 12. agnize , agnise
phrasal verb
 1. make someone out * , make yourself out , make something out *
 1. face the fact
czasownik
 1. disallow

Powiązane zwroty — "uznanie"

czasownik
rzeczownik
inne
idiom
phrasal verb
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo