"przyznać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyznać się" po polsku

przyznać się

czasownik
 1. admit ****
  • przyznać się (do zrobienia czegoś złego) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Her son admitted to painting the wall with crayons. (Jej syn przyznał się do pomalowania ściany kredkami.)
   The suspect admitted to stealing the money. (Podejrzany przyznał się do kradzieży pieniędzy.)
 2. avow
czasownik
 1. confess **
  • przyznawać się, wyznawać (np. do zbrodni, do błędu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He confessed to the crime he had committed. (On przyznał się do zbrodni, którą popełnił.)
   The police will ask you about the theft and you should confess. (Policja zapyta cię o kradzież i powinieneś się przyznać.)
 2. concede **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  A police officer asked him many questions and finally he conceded. (Policjant zadał mu wiele pytań i w końcu się przyznał.)
  Did your brother concede to taking my money? (Czy twój brat przyznał się do zabrania moich pieniędzy?)
phrasal verb
 1. own up
  • przyznawać się (do zrobienia czegoś, szczególnie drobnostki, np. do zbicia szklanki)
   Why don't you own up to your mistake? (Dlaczego nie przyznasz się do swojego błędu?)
   I owned up to breaking the glass. (Przyznałem się do zbicia szklanki.)
 2. fess up  
idiom
 1. come clean   informal
czasownik
 1. vote somebody something *****  
  The university voted me a special grant. (Uniwersytet przyznał mi specjalną dotację.)
  With such poor performance, they will never vote you the first prize. (Z tak słabym wykonaniem, oni nigdy nie przyznają ci pierwszej nagrody.)
 2. grant somebody something **** , grant something to somebody
  • przyznać komuś coś (np. pieniądze)
   The organization granted him two million dollars for his research. (Organizacja przyznała mu dwa miliony dolarów na jego badania.)
   The court granted her child support. (Sąd przyznał jej alimenty.)
czasownik
 1. own , *****
  • przyznawać (że coś jest prawdą) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I own that she is beautiful. (Przyznaję, że ona jest piękna.)
   I own you are right. (Przyznaję, że masz rację.)
   I must own she is not very attractive. (Muszę przyznać, że ona nie jest bardzo atrakcyjna.)
   You must own you like it. (Musisz przyznać, że ją lubisz.)
 2. acknowledge *** , także: ack technical , także: acknow old use   [TRANSITIVE]
  I acknowledged that it was my fault. (Przyznałem, że to była moja wina.)
  I want you to acknowledge that there's a problem. (Chcę, żebyś przyznała, że problem istnieje.)
  I don't even have to acknowledge that you are in custody. (Nie muszę nawet przyznawać, że jesteś w areszcie.)
 3. vote *****
  • przyznawać (np. nagrodę) [TRANSITIVE]
   The management voted me a raise. (Dyrekcja przyznała mi podwyżkę.)
   He has been voted the first prize. (Przyznano mu pierwszą nagrodę.)
 4. grant ****
 5. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [TRANSITIVE]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 6. award , ****
  • zasądzać, przyznawać (pieniądze dla kogoś) [TRANSITIVE]
   I hope they will award money to those children. (Mam nadzieję, że zasądzą pieniądze dla tych dzieci.)
   The court awarded me 300 dollars of reparation. (Sąd zasądził mi 300 dolarów zadośćuczynienia.)
 7. accord **
  • udzielać, wyświadczać, przyznawać [TRANSITIVE]
   Other members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone. (Inni członkowie również lekko przekroczyli limit czasowy, a jesteśmy zobowiązani udzielić wszystkim równego traktowania.)
 8. concede **
 9. allocate *
 10. allot
 11. enter ****
 1. give a share
czasownik
 1. confer *
  • nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status) formal [TRANSITIVE]
   My university confered on me a diploma in English philology. (Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej.)
   I confer on you the title of the earl of Oxford. (Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.)
 2. concur
 3. bestow
 4. own that

"przyznać się" — Słownik kolokacji angielskich

owned to kolokacja
Popularniejsza odmiana: own to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznać się
 1. own czasownik + to przyimek
  Silna kolokacja

  I do not own the rights to the music or video.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo