TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"przyjmować czyjegoś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyjmować czyjegoś coś" po polsku

czasownik
 1. take *****
 2. assume , ****
  • przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe), wychodzić z założenia [przechodni]
   Don't assume that she doesn't like you; ask her. (Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.)
   I assume that they know what has happened. (Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.)
   Don't ever assume anything. (Nigdy nic nie zakładaj.)
  • przyjmować, przybierać (pozę, pozycję, ułożenie) oficjalnie [przechodni]
   The warrior assumed his scariest pose. (Wojownik przybrał swoją najstraszniejszą pozę.)
   He assumed the most comfortable position and fell asleep. (Zajął jak najwygodniejszą pozycję i zasnął.)
 3. accept ****
 4. face *****
 5. approve ***
 6. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • uznawać, przyjmować [przechodni]
   I acknowledge him as our leader. (Uznaję go za naszego przywódcę.)
   Will you acknowledge him as your son? (Czy uznasz go za swojego syna?)
   Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness. (Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.)
   link synonim: agnize
 7. adopt ***
  • przyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę) [przechodni]
   The refugees should adopt our rules. (Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.)
   If you want to live here, you have to adopt our rules. (Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz przyjąć nasze zasady.)
 8. embrace ***
  • przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować, wykorzystywać oficjalnie [przechodni]
   He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
   She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
   We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
   Embrace every opportunity to enjoy time spent with your family. (Wykorzystaj każdą okazję spędzenia czasu ze swoją rodziną.)
 9. receive *****
 10. enrol BrE , enroll AmE **
 11. presume *
 12. affiliate * , filiate
 13. admit ****
  • dopuszczać, przyjmować (kogoś do jakiejś organizacji) oficjalnie [przechodni]
   They admitted him to a secret society. (Oni przyjęli go do tajnego stowarzyszenia.)
   We can't admit you if you are not over 18. (Nie możemy cię przyjąć, jeżeli nie masz skończonych 18 lat.)
  • przyjmować (pacjenta do szpitala) [przechodni]
   We admitted her yesterday and sent her to surgery. (Przyjęliśmy ją wczoraj i skierowaliśmy na operację.)
   The hospital didn't want to admit me, even though my arm was broken. (Szpital nie chciał mnie przyjąć, chociaż miałem złamaną rękę.)
 14. posit
 15. acclaim
 16. co-opt
 17. presuppose
 18. agnize , agnise
phrasal verb
 1. take on ***
phrasal verb
 1. take somebody in ** , także: take in somebody **
 2. take somebody on ** , także: take on somebody ***
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. pounce on something
idiom
 1. take something on board

przyjmować czyjegoś coś

phrasal verb
 1. take somebody up on something
czasownik
 1. copy , ***
  • przyjąć (pomyślnie odebrać wiadomość, np.podczas rozmawiania przez radio) [przechodni]
   Do you copy? (Czy przyjąłeś?)
phrasal verb
 1. catch on *
czasownik
 1. take root
czasownik
 1. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [przechodni]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
  • odrzucać (np. kandydata o pracę), nie przyjmować (rekruta do szkoły) [przechodni]
   I have to reject this candidate, she is too old. (Muszę odrzucić tę kandydatkę, jest za stara.)
   I applied for this job but they rejected me. (Złożyłem podanie o tę pracę, ale mnie odrzucili.)
  • odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [przechodni]
   I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
   Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
   He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
czasownik
 1. bounce **
 1. not to accept