"przyjęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyjęcie" po polsku

przyjęcie

obrazek do "party" po polsku Now, social networking is the
rzeczownik
 1. party *****
  • impreza, przyjęcie [policzalny]
   Did you enjoy the party? (Czy podobała ci się impreza?)
   She couldn't come to the party, because she had to work. (Ona nie mogła przyjść na imprezę, ponieważ musiała pracować.)
   I met her at the party last Friday. (Poznałem ją na imprezie w ostatni piątek.)
 2. dinner ****
  • przyjęcie, obiad, kolacja [policzalny]
   We invited them over for dinner. (Zaprosiliśmy ich do nas na obiad.)
   The dinner did not go quite as planned. (Przyjęcie nie wypadło całkiem tak, jak było zaplanowane.)
 3. reception **
  • przyjęcie, powitanie (kogoś) [policzalny]
   I received a friendly and warm reception from the hosts. (Zostałem przyjaźnie i ciepło powitany przez gospodarzy.)
   Thank you for such a warm reception. (Dziękuję wam za tak ciepłe powitanie.)
   There were many people at his reception. (Na jego powitaniu było wielu ludzi.)
  • przyjęcie (np. weselne) [policzalny]
   He was at a wedding reception in the outside garden. (Był na przyjęciu weselnym w zewnętrznym ogrodzie.)
   I was invited to a formal reception. (Zostałem zaproszony na oficjalne przyjęcie.)
  • przyjęcie, odbiór (reakcja)
   The book met with a favorable reception. (Książka spotkała się z przychylnym przyjęciem.)
   He received a cool reception to his speech. (Otrzymał chłodne przyjęcie jego przemówienia.)
 4. function ****
  • uroczystość, przyjęcie [policzalny]
   It's a family function, you are not invited. (To jest rodzinna uroczystość, nie jesteś zaproszony.)
   He proposed to her at a business function. (Oświadczył się jej na przyjęciu biznesowym.)
 5. adoption **
  • przyjęcie (np. zasad, postawy) [niepoliczalny]
   The adoption of the rules was the hardest. (Przyjęcie zasad było najtrudniejsze.)
   The adoption of a positive attitude is hard in this situation, but you have to try. (Przyjęcie pozytywnej postawy jest ciężkie w tej sytuacji, ale musisz się postarać.)
 6. feast *
 7. banquet
  • bankiet, przyjęcie
   Tomorrow I will arrange a banquet to celebrate our reunion. (Jutro wydam bankiet, by uczcić nasze spotkanie.)
   Are you going to his birthday banquet? (Czy wybierasz się na jego bankiet urodzinowy?)
 8. barbecue * , barbeque American English , także: BBQ potocznie , także: barbie Australian English potocznie
 9. embrace ***
  • przyjęcie (np. ideologii) [tylko liczba pojedyncza]
   The embrace of the idea was a great shock to me. (Przyjęcie tego pomysłu było dla mnie ogromnym szokiem.)
   He embraced the socialist ideology with enthusiasm. (On przyjął ideologię socjalistyczną z entuzjazmem.)
 10. admission **
  • przyjęcie (do szpitala, na uniwersytet, do szkoły) [policzalny lub niepoliczalny]
   With the queues in hospital these days, you'll have to wait a long time for admission. (Z takimi kolejkami do szpitali jakie są w tej chwili będziesz musiał sporo poczekać na przyjęcie.)
   She applied for admission to the best school in her city. (Ona złożyła podanie o przyjęcie do najlepszej szkoły w swoim mieście.)
 11. dinner party
  • przyjęcie (z obiadem), uroczysty obiad
   I dressed myself up in a tuxedo for the dinner party. (Wystroiłem się w smoking na uroczysty obiad.)
 12. shower , **
  • przyjęcie (dla kobiety mającej wyjść za mąż lub spodziewającej się dziecka) American English [policzalny]
   I'm throwing her a baby shower. (Urządzam jej przyjęcie, ponieważ spodziewa się dziecka.)
   She had a great bridal shower. (Ona miała wspaniałe przyjęcie dla kobiety mającej wyjść za mąż.)
 13. entrance **
  • wstęp, przyjęcie (np. na uczelnię) [niepoliczalny]
   We should celebrate my entrance to the university. (Powinniśmy uczcić moje przyjęcie na uniwersytet.)
   Congratulations on your entrance to that club. (Gratulacje z okazji przyjęcia do tego klubu.)
 14. fiesta
  • impreza, przyjęcie
   They build a house, a barn, there's always a fiesta. (Czy budują dom, czy stodołę, zawsze jest impreza.)
 15. acceptance **
  • przyjęcie (czegoś) [niepoliczalny]
  • przyjęcie (kogoś do jakiegoś grona) [niepoliczalny]
   The acceptance of the students really only comes down to experience. (Przyjmowanie studentów w rzeczywistości sprowadza się tylko do doświadczenia.)
 16. social , *****
  • przyjęcie, spotkanie towarzyskie
   Are you coming to the social tonight? (Czy przyjdziesz dziś wieczorem na przyjęcie?)
   My aunt has invited me to her social. (Moja ciocia zaprosiła mnie na swoje przyjęcie.)
 17. filiating
 18. preadopting
 19. coopting
 20. bean fest potocznie , beano przestarzale
 21. beanfeast , bean feast
 22. jol South African English slang
 23. receival Australian English
 1. acceptance **
czasownik
 1. adopt ***
  • przyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę) [przechodni]
   The refugees should adopt our rules. (Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.)
   If you want to live here, you have to adopt our rules. (Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz przyjąć nasze zasady.)
 2. affiliate * , filiate
 3. accept ****
  • zgadzać się (na coś), przyjąć (coś) [przechodni]
   I will accept your offer under one condition. (Przyjmę twoją ofertę pod jednym warunkiem.)
   Did she accept your proposal? (Czy ona przyjęła twoje oświadczyny?)
 4. assume , ****
  • przyjąć, założyć (w matematyce)
   Assume that x is odd and is from a range of 2n to 10n. (Załóżmy, że x jest liczbą nieparzystą z przedziału od 2n do 10n.)
 5. copy , ***
  • przyjąć (pomyślnie odebrać wiadomość, np.podczas rozmawiania przez radio) [przechodni]
   Do you copy? (Czy przyjąłeś?)
 6. co-opt
czasownik
 1. face *****
 2. approve ***
 3. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • uznawać, przyjmować [przechodni]
   I acknowledge him as our leader. (Uznaję go za naszego przywódcę.)
   Will you acknowledge him as your son? (Czy uznasz go za swojego syna?)
   Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness. (Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.)
   link synonim: agnize
 4. embrace ***
  • przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować, wykorzystywać oficjalnie [przechodni]
   He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
   She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
   We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
   Embrace every opportunity to enjoy time spent with your family. (Wykorzystaj każdą okazję spędzenia czasu ze swoją rodziną.)
 5. receive *****
 6. enrol British English , enroll American English **
 7. presume *
 8. admit ****
  • dopuszczać, przyjmować (kogoś do jakiejś organizacji) oficjalnie [przechodni]
   They admitted him to a secret society. (Oni przyjęli go do tajnego stowarzyszenia.)
   We can't admit you if you are not over 18. (Nie możemy cię przyjąć, jeżeli nie masz skończonych 18 lat.)
 9. posit
 10. acclaim
 11. presuppose
 12. agnize , agnise
 13. take *****
  • przyjmować, akceptować [przechodni]
   I decided to take the job. (Zdecydowałem się wziąć tę pracę.)
   Do you take credit cards? (Czy przyjmujecie karty kredytowe?)
   You should definitely take my advice. (Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę.)
   link synonim: accept
 14. assume , ****
 15. accept ****   [przechodni/nieprzechodni]
  She didn't accept the gift. (Ona nie przyjęła prezentu.)
  Will they accept my apology? (Czy oni przyjmą moje przeprosiny?)
  link synonim: take
phrasal verb
 1. take on ***
phrasal verb
 1. take somebody in ** , także: take in somebody **
 2. take somebody on ** , także: take on somebody ***
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. pounce on something
idiom
 1. take something on board
phrasal verb
 1. take somebody up on something
phrasal verb
 1. catch on *
czasownik
 1. take root
 2. take *****
czasownik
 1. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [przechodni]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
czasownik
 1. bounce **
 1. not to accept  

Powiązane zwroty — "przyjęcie"

rzeczownik
przymiotnik
odpowiedzialny (gdy ktoś przyjmuje odpowiedzialność za coś i jest gotów na przyjęcie krytyki) = accountable
kameralny (np. przyjęcie) = small
nieodpowiedzialny (niegotowy na przyjęcie krytyki) = nonaccountable
czasownik
inne

"przyjęcie" — Słownik kolokacji angielskich

dinner party kolokacja
 1. dinner rzeczownik + party rzeczownik = przyjęcie (z obiadem), uroczysty obiad
  Bardzo silna kolokacja

  The money spent could pay for a whole dinner party.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo