TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"badanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badanie" po polsku

badanie

obrazek do "survey" po polsku obrazek do "test" po polsku Glucose test: MedlinePlus Eye exam What you can expect - Mayo Clinic
rzeczownik
 1. research , *****
  • badanie, badania, badania naukowe [niepoliczalny]
   The main task of the institute is carrying out research projects from the government. (Głównym zadaniem instytutu jest wykonywanie rządowych projektów badawczych.)
   Some types of research cost a lot of money. (Niektóre rodzaje badań naukowych kosztują wiele pieniędzy.)
   His research of the human brain and its reactions is going really well. (Jego badanie ludzkiego mózgu i jego reakcji idzie naprawdę dobrze.)
   I don't have enough money to do my research. (Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby przeprowadzić moje badanie.)
   This research is extremely expensive. (To badanie jest niezwykle drogie.)
 2. study *****
  • badanie, opracowanie, studium [policzalny]
   Studies show that adults need a minimum of six hours sleep. (Badania pokazują, że dorośli potrzebują minimum sześć godzin snu.)
   His recent study of literature is very interesting and innovative. (Jego ostatnie badanie literatury jest bardzo ciekawe i innowacyjne.)
 3. survey ****
  • badanie, sondaż, ankieta [policzalny]
   a poll
   The survey is completely anonymous. (Badanie jest całkowicie anonimowe.)
   We're carrying out a survey on people's attitudes to immigrants. (Przeprowadzamy sondaż o nastawieniu ludzi do imigrantów.)
   link synonim: poll
 4. test *****
  • badanie (np. krwi) [policzalny]
   She carried out all the necessary blood tests. (Ona przeprowadziła wszystkie potrzebne badania krwi.)
   You may have anaemia. You should do a blood test. (Możesz mieć anemię. Powinieneś zrobić badanie krwi.)
 5. investigation ****   [policzalny]
  The investigation didn't bring any conclusions. (Badanie nie przyniosło żadnych wniosków.)
  The results of the investigation will be published in about a week. (Wyniki badania zostaną opublikowane za około tydzień.)
 6. exploration **
 7. exam **
  • badanie (np. wzroku)  AmE [policzalny]
   I need to get my medical exam results. (Muszę odebrać wyniki moich badań medycznych.)
 8. overhaul ,
 9. exploring
 10. studying
 11. inspecting
 12. proving
 13. delving
 14. reconnoitring BrE , reconnoitering AmE
 15. indagation  
 16. investigating
 17. researching
 18. prosect  
 19. indagating
 1. inspectio
obrazek do "examine" po polsku examine | meaning of examine in Longman Dictionary of Contemporary ...
czasownik
 1. research , *****
 2. test *****
  • badać (np. krew) [przechodni]
   If you're not feeling well you should test your blood. (Jeśli nie czujesz się najlepiej, powinieneś zbadać sobie krew.)
   My doctor advised me to have my urine tested. (Mój lekarz zalecił mi zbadanie moczu.)
  • badać (np. wodę pod kątem czystości) [przechodni]
   We should test this water before we let people drink it. (Powinniśmy zbadać tę wodę, zanim pozwolimy ludziom ją pić.)
   I tested my blood but everything was fine. (Zbadałam krew, ale wszystko było w porządku.)
 3. study *****
  • analizować, badać [przechodni]
   We have to study the life of wild animals in Africa. (Musimy zbadać życie dzikich zwierząt w Afryce.)
   We studied a newly discovered type of birds. (Badaliśmy nowo odkryty rodzaj ptaków.)
 4. explore ***
  • badać, eksplorować [przechodni]
   We might want to explore this area. (Możemy chcieć zbadać ten obszar.)
   Have you ever explored one of those villages? (Czy kiedykolwiek badałeś jedną z tamtych wiosek?)
 5. analyse BrE , analyze AmE ***
  • analizować, robić analizę, badać [przechodni]
   You need to analyse the topic first. (Musisz najpierw przeanalizować temat.)
   They are still analysing the data. (Oni wciąż analizują dane.)
   Let's analyze the sales figures for the last two months. (Przeanalizujmy wyniki sprzedaży z ostatnich dwóch miesięcy.)
 6. examine ****
  • badać, przebadać (np. w szpitalu) [przechodni]
   You need to be thoroughly examined. (Musisz być gruntownie przebadana.)
   Please take off your shirt, I need to examine you. (Proszę zdjąć koszulę, muszę pana zbadać.)
 7. investigate ***
  • badać, dociekać [przechodni]
   I want to investigate this case. (Ja chcę zbadać tę sprawę.)
   The best detective is investigating this murder. (Najlepszy detektyw bada to morderstwo.)
   We need to properly investigate all traces. (Powinniśmy odpowiednio zbadać wszystkie poszlaki.)
   link synonim: inquire
 8. prospect ***
  • przeszukiwać (teren), badać (teren)
   After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
   He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 9. probe **
 10. inspect *
 11. scope **
  • przyglądać się, badać potocznie
   You stay in the car, while I go scope things out. (Zostań w samochodzie, a ja się rozejrzę.)
   Did you scope well? (Czy dobrze się przyjrzałeś?)
 12. search ****
  • badać, przebadać [przechodni]
   I've been searched by my cardiologist. (Zostałem przebadany przez mojego kardiologa.)
   My doctor searched me. (Mój lekarz mnie przebadał.)
 13. delve
 14. assay
 15. reconnoitre BrE , reconnoiter AmE
 16. boult , także: bolt **
 17. indagate
phrasal verb
 1. check out **
idiom
 1. poke and prod
phrasal verb
 1. go over something **
 2. follow something up , follow up something *
 3. see into something
 4. check something over
  • przebadać coś, badać coś (np. zdrowie, krew)
   After the second fainting, she decided to check her blood over. (Po drugim zemdleniu, postanowiła przebadać sobie krew.)
 5. enquire into something
czasownik
 1. inquire AmE * , enquire BrE
 1. probe into something
phrasal verb
 1. look into something **

Powiązane zwroty — "badanie"

rzeczownik
przymiotnik
lekarski (np. badanie) = medical
badawczy = experimental +4 znaczenia
wnikliwy (np. pytanie, badanie) = probing
phrasal verb
czasownik
węszyć (badać, dociekać) = nose
przysłówek
idiom