eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"sprawdzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawdzać" po polsku

sprawdzać

czasownik
 1. check *****
  • sprawdzać (czy coś jest poprawne lub takie, jakie powinno) [przechodni/nieprzechodni]
   First of all, you should check if the information is true. (Przede wszystkim powinieneś sprawdzić czy informacja jest prawdziwa.)
   Have you checked everything? (Czy sprawdziłeś wszystko?)
   Check that you've shut all the windows before you leave. (Sprawdź, czy zamknąłeś wszystkie okna, zanim wyjdziesz.)
   He checked his answers again and handed the sheets to the teacher. (On ponownie sprawdził odpowiedzi i wręczył arkusze nauczycielowi.)
   link synonimy: verify, examine
  • sprawdzać, dowiadywać się (uzyskiwać informacje) [przechodni/nieprzechodni]
   I'll check if she knows about the wedding. (Sprawdzę, czy ona wie o ślubie.)
   Could you check this phone number for me? (Czy mógłbyś sprawdzić dla mnie ten numer telefonu?)
   Can you check the weather for tomorrow? (Czy możesz sprawdzić pogodę na jutro?)
   link synonim: find out
 2. examine ****
  • sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować [przechodni]
   Would you like to examine the data in detail before we proceed? (Czy chciałbyś szczegółowo sprawdzić dane zanim przejdziemy dalej?)
   We should examine the quality of their services. (Powinniśmy przeprowadzić kontrolę jakości ich usług.)
   link synonim: check
 3. proof ** , proofread
  • sprawdzać, robić korektę, sczytać
   I proofed her thesis. (Sprawdziłem jej pracę dyplomową.)
   The copyreader should proof the text. (Korektor powinien sprawdzić tekst.)
 4. test *****
  • testować, sprawdzać [przechodni]
   Our company tests toys for safety. (Nasza firma testuje zabawki pod względem bezpieczeństwa.)
   I have to have my eyes tested. (Muszę poddać się badaniu wzroku.)
 5. see *****   [przechodni/nieprzechodni]
  See if the kettle is on. (Sprawdź, czy czajnik jest nastawiony.)
  Did you see if I locked the door? (Sprawdzałeś czy zamknąłem drzwi?)
 6. inspect *
 7. vet *
  • prześwietlać, sprawdzać (np. przeszłość)  BrE
   We vetted him, but found nothing suspicious in his past. (Sprawdziliśmy go, ale nie znaleźliśmy nic podejrzanego w jego przeszłości.)
  • poddawać cenzurze, sprawdzać (np. tekst)
   They vetted my article, cutting out nearly half of it. (Oni poddali mój artykuł cenzurze, wycinając prawie połowę tekstu.)
 8. verify oficjalnie *
 9. overlook , **
  • sprawdzać, przeglądać
   I overlooked my student's papers and they all look good. (Sprawdziłem prace moich uczniów i wszystkie wyglądają dobrze.)
   You must overlook today's papers! (Musisz sprawdzić dzisiejsze gazety!)
 10. take *****
 11. precheck
 12. insee przestarzale
phrasal verb
 1. check out **
 2. look across
idiom
 1. poke and prod
 1. carry out a check , make a check , run a check
phrasal verb
 1. look something up * , look up something ***
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze), sprawdzać coś (np. w słowniku, internecie)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
 2. look something over , look over something **
 3. follow something up , follow up something *
 4. check something over
  • sprawdzać coś (np. dokumenty)
   Check these documents over - are there any mistakes? (Sprawdź te dokumenty - są tam jakieś błędy?)
   He checked my essay over and said it was good. (Sprawdził mój esej i powiedział, że jest dobry.)
 5. check something up
 6. check up on something
 1. check on something *  
czasownik
 1. cross-check
phrasal verb
 1. check on somebody *
 2. check somebody out
 3. check up on somebody
 4. check back on somebody
idiom
 1. run a make on someone
 2. run a check on somebody  
czasownik
 1. give somebody a vetting
czasownik
 1. consult **
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
czasownik
 1. do good
 2. prove oneself
  • wykazywać się, sprawdzać się
   When am I going to get a chance to prove myself as a lawyer? (Kiedy będę miał szansę sprawdzić się jako prawnik?)
   Tonight we will have a chance to prove ourselves on stage. (Dzisiaj będziemy mieli szansę sprawdzić się na scenie.)
idiom
 1. hold good

"sprawdzać" — Słownik kolokacji angielskich

look across kolokacja
 1. look czasownik + across przyimek = przeglądać, sprawdzać
  Bardzo silna kolokacja

  She turned, and looked at the door across the room.

  Podobne kolokacje:
make a check kolokacja
 1. make czasownik + check rzeczownik = przeprowadzać kontrolę, sprawdzać
  Zwykła kolokacja

  Then he made a final check to see if someone might be following him.