"badacz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badacz" po polsku

badacz

rzeczownik
 1. researcher ****
  • badacz, pracownik naukowy [policzalny]
   He's a researcher in the area of biotechnology. (On jest badaczem w dziedzinie biotechnologii.)
   I am a researcher at one of the best universities. (Jestem pracownikiem naukowym jednej z najlepszych uczelni.)
  • badacz, naukowiec, pracownik naukowy [policzalny]
   Our best researcher is working on this project. (Nasz najlepszy naukowiec pracuje nad tym projektem.)
   She's an experienced medical researcher. (Ona jest doświadczonym badaczem medycznym.)
   The researcher made a mistake in estimating the age of the stone. (Badacz popełnił błąd przy oszacowywaniu wieku głazu.)
 2. scholar ***
  • badacz, uczony (jakiejś dziedziny) [policzalny]
   Słomczyński is a translator and a great scholar in English literature. (Słomczyński jest tłumaczem i wspaniałym badaczem literatury angielskiej.)
   He is a scholar of history and culture. (On jest badaczem historii i kultury.)
 3. investigator ***   [policzalny]
  She was an investigator in biology, but gave up her career for motherhood. (Ona była badaczem biologii, ale porzuciła karierę dla macierzyństwa.)
  Our team of investigators is analyzing the results of the experiment. (Nasz zespół badaczy analizuje wyniki eksperymentu.)
 4. explorer *
  • badacz, eksplorator, odkrywca (np. nowych lądów) [policzalny]
   Your father is the most respected explorer of our time. (Twój ojciec jest najbardziej szanowanym odkrywcą naszych czasów.)
 5. searcher
 6. prospector
 7. pathfinder
 8. scrutator
 9. studier
 1. man of science

"badacz" — Słownik kolokacji angielskich

man of science kolokacja
 1. science rzeczownik + man rzeczownik = człowiek nauki, naukowiec, badacz
  Zwykła kolokacja

  Although it is too cold to swim in the early morning+ +You are a man of science?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo