"zupełnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zupełnie" po polsku

zupełnie

przysłówek
 1. at all ****
  • wcale, zupełnie, w ogóle (np. to nie ma zupełnie znaczenia)
   The situation hasn't improved at all. (Sytuacja wcale się nie poprawiła.)
   It doesn't matter at all. (To nie ma zupełnie znaczenia.)
   "You're probably tired." "Not at all." ("Jesteś pewnie zmęczony." "Wcale nie.")
 2. entirely , ***
  • całkowicie, zupełnie
   It's an entirely different situation. (To jest zupełnie inna sytuacja.)
   She wasn't entirely sure what she should do. (Ona nie była całkowicie pewna, co powinna zrobić.)
   The blanket wasn't big enough to cover him entirely. (Koc nie był wystarczająco duży, aby go całkowicie zakryć.)
   link synonimy: completely, quite
 3. altogether **
  • zupełnie, całkiem, całkowicie
   We've lost contact with them altogether. (Straciliśmy z nimi całkowicie kontakt.)
   This didn't altogether surprise me. (To zupełnie mnie nie zaskoczyło.)
   It stopped raining altogether. (Całkowicie przestało padać.)
   We have an altogether different idea. (Mamy zupełnie inny pomysł.)
 4. totally *** , totes (skrót)
  • całkowicie, zupełnie, totalnie
   I totally forgot about your birthday, I'm sorry! (Całkowicie zapomniałem o twoich urodzinach, przepraszam!)
   I think we're talking about two totally different people. (Myślę, że mówimy o dwóch zupełnie różnych osobach.)
   link synonimy: flat, completely
 5. perfectly ***
  • zupełnie, absolutnie, doskonale
   That red dress fitted her perfectly. (Ta czerwona sukienka doskonale na nią pasowała.)
   I know perfectly well what I've said. (Doskonale wiem, co powiedziałem.)
 6. all over ***
 7. quite *****
  • całkowicie, zupełnie, kompletnie
   That's quite impossible! (To jest kompletnie niemożliwe!)
   "Would you like some more cake?" "Thank you, I'm quite full." ("Chciałbyś jeszcze trochę ciasta?" "Dziękuję, jestem zupełnie pełny.")
   "Quite" oznacza "całkowicie" gdy modyfikuje przymiotniki niestopniowalne np. "impossible", "amazing", "ready", "different".
   link synonim: entirely
 8. utterly *
  • całkowicie, zupełnie, z kretesem, kompletnie
   The buildings were dark and utterly silent. (Budynki były ciemne i całkowicie ciche.)
   She looked utterly miserable. (Ona wyglądała na zupełnie przygnębioną.)
   This user manual is utterly useless. (Ta instrukcja obsługi jest kompletnie bezużyteczna.)
   link synonim: comprehensively
 9. thoroughly **
  • zupełnie, całkowicie
   I feel thoroughly exhausted. (Czuję się zupełnie wyczerpany.)
 10. purely *
 11. wholly *
 12. positively **
 13. downright
 14. full *****
 15. starkly
  • wyraźnie, zupełnie
   She is starkly aware that somebody follows her. (Ona jest zupełnie świadoma, że ktoś za nią podąża.)
   Your clothes starkly contrast with your personality. (Twoje ubrania wyraźnie kontrastują z twoją osobowością.)
   It's starkly clear that you don't want to live there. (To zupełnie jasne, że nie chcesz tam mieszkać.)
 16. profoundly *
 17. fairly ***
 18. stark *
  • kompletnie, całkowicie, zupełnie
   He's short and stark bald. (On jest niski i zupełnie łysy.)
   Your child is stark naked. Dress him! (Twoje dziecko jest zupełnie nagie. Ubierz je!)
   You are stark mad! (Jesteś kompletnie stuknięty!)
 19. palpably
 20. plumb
  • całkowicie, kompletnie, zupełnie  AmE potocznie
   I plumb forgot about watering the plants. (Kompletnie zapomniałem o podlewaniu kwiatów.)
   Don't listen to her. She's plumb crazy. (Nie słuchaj jej. Ona jest zupełnie szalona.)
   You're plumb wrong. She didn't do that. (Jesteś całkowicie w błędzie. Ona tego nie zrobiła.)
 21. for fair
 22. deucedly
 23. sheerly
 24. spandy
 25. crashingly
 26. whatsoever , , także: soever dawne użycie
  • w ogóle, absolutnie, zupełnie
   Your explanation does not make sense whatsoever. (Twoje wyjaśnienie w ogóle nie ma sensu.)
   I have no interest in Russian literature whatsoever. (Zupełnie nie interesuje mnie rosyjska literatura.)
 27. batshit
 28. consummately
idiom
 1. to the bone
 2. down to the ground
przysłówek
 1. all alone  
  He was all alone with his problems. (Był zupełnie sam ze swoimi problemami.)
 2. all by yourself , by yourself ,  
  Stay with me. I don't want to be all by myself today. (Zostań ze mną. Nie chcę być dzisiaj sama.)
czasownik
 1. utterly alone  

"zupełnie" — Słownik kolokacji angielskich

to the bone kolokacja
 1. to przyimek + bone rzeczownik = całkowicie, zupełnie, do szpiku kości
  Zwykła kolokacja

  These areas are close to the bone of national economic policy making.

  Podobne kolokacje: