"złożyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złożyć coś" po polsku

czasownik
 1. fold **
  • składać, złożyć, zginać (np. ubrania, mapę) [TRANSITIVE]
   Fold your clothes, please. (Poskładaj swoje ubrania, proszę.)
   I folded the map and I put it in the glove compartment. (Poskładałem mapę i włożyłem ją do schowka samochodowego.)
   Fold this shirt before putting it in the suitcase. (Złóż tę koszulę przed włożeniem jej do walizki.)
   I can't fold this map, it's too big, can you help me? (Nie mogę złożyć tej mapy, jest za duża, możesz mi pomóc?)
   You can fold the map. I know where we are. (Możesz złożyć mapę. Wiem, gdzie jesteśmy.)
 2. deposit **
 3. collapse ***
  • złożyć (np. parasol, mebel) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He collapsed his umbrella as he entered the hallway. (On złożył swój parasol, kiedy wszedł do korytarza.)
   He collapsed his bike to make more space. (On złożył swój rower, żeby zrobić więcej miejsca.)
   The chair collapsed under his weight. (Krzesło złożyło się pod jego ciężarem.)
   The wind was so strong that my umbrella collapsed. (Wiatr był taki silny, że mój parasol się złożył.)
 4. concertina
 1. bow the knee

złożyć coś

phrasal verb
 1. hand something in *
 2. pass something in
 3. put something together , także: put together something **
 4. pull something together
 5. slot something together
idiom
 1. fold something up , fold up
  • złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru)
   Fold the paper up in half. (Złóż kartkę papieru na pół.)
   Fold your clothes up, Jessica. (Złóż swoje ubrania, Jessica.)
czasownik
 1. file ****
 2. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [TRANSITIVE]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
 3. contribute , ***
  • pisać (np. do gazety), składać (np. artykuł)
   I'm contributing an article for a local newspaper. (Składam artykuł dla lokalnej gazety.)
   She contributes to a right-wing paper regularly. (Ona regularnie pisze do prawicowej gazety.)
 4. assemble **
 5. spawn *
 6. tuck **
  • składać (np. koszulę), podwijać (np. nogi pod siebie) [TRANSITIVE]
   She tucked her legs under her. (Ona podwinęła nogi pod siebie.)
   He tucked a shirt and put it into his backpack. (On złożył koszulę i włożył ją do plecaka.)
 7. stage ****
 8. lodge **
  • wnosić (protest), składać (oświadczenie) [TRANSITIVE]
   I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 9. stow
 10. render **
 11. proffer
 12. furl
 13. set *****
czasownik
 1. consist ***
 2. comprise **
czasownik
 1. submit something to somebody
czasownik
 1. concur
 1. happen to do something
  • złożyć się (np. tak się składa, że...)
   I happen to know what is the solution of the equation. (Tak się składa, że znam rozwiązanie tego równania.)
phrasal verb
 1. fold away  
 2. dub up
phrasal verb
 1. not add up

"złożyć coś" — Słownik kolokacji angielskich

fold up kolokacja
 1. fold czasownik + up particle = złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru)
  Bardzo silna kolokacja

  I've been folded up here on the floor too long.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo