"złożony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złożony" po polsku

złożony

przymiotnik
 1. complex ***
  • złożony, skomplikowany
   This problem is quite complex, you have to help me. (Ten problem jest dość złożony, musisz mi pomóc.)
   She solved a very complex mathematical equation. (Ona rozwiązała bardzo skomplikowane matematyczne równanie.)
   link synonimy: complicated, involved
   przeciwieństwo: simple
   zobacz także: knotty, tangled
  • złożony (np. zdanie)
   The sentence he wrote was very complex. (Zdanie, które napisał, było bardzo złożone.)
   He is only 4, and he is already using complex sentences. (On ma dopiero 4 latka, a już używa zdań złożonych.)
 2. complicated **
  • skomplikowany, złożony
   The subject is complicated and needs to be looked into further. (Sprawa jest złożona i należy jej się dokładnie przyjrzeć.)
   This mathematic equation is complicated. (To równanie matematyczne jest złożone.)
   link synonim: complex
   zobacz także: involved
  • zawiły, złożony
   Why would someone study something with such a complicated name? (Dlaczego ktoś miałby studiować coś o tak zawiłej nazwie?)
   This definition is so complicated it doesn't explain anything. (Ta definicja jest tak zawiła, że nic nie wyjaśnia.)
 3. elaborate **
 4. composite *
 5. intricate *
 6. layered
 7. multifaceted
 8. furled
 9. aggregative
 10. compound **
  • złożony (np. rzeczownik)
   Compound nouns consist of two words. (Rzeczowniki złożone składają się z dwóch wyrazów.)
 11. contributed
  • złożony (np. o artykule)
 12. multiplicate
 13. complicitous
czasownik
 1. fold **
  • składać, złożyć, zginać (np. ubrania, mapę) [TRANSITIVE]
   Fold your clothes, please. (Poskładaj swoje ubrania, proszę.)
   I folded the map and I put it in the glove compartment. (Poskładałem mapę i włożyłem ją do schowka samochodowego.)
   Fold this shirt before putting it in the suitcase. (Złóż tę koszulę przed włożeniem jej do walizki.)
   I can't fold this map, it's too big, can you help me? (Nie mogę złożyć tej mapy, jest za duża, możesz mi pomóc?)
   You can fold the map. I know where we are. (Możesz złożyć mapę. Wiem, gdzie jesteśmy.)
 2. collapse ***
  • złożyć (np. parasol, mebel) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He collapsed his umbrella as he entered the hallway. (On złożył swój parasol, kiedy wszedł do korytarza.)
   He collapsed his bike to make more space. (On złożył swój rower, żeby zrobić więcej miejsca.)
   The chair collapsed under his weight. (Krzesło złożyło się pod jego ciężarem.)
   The wind was so strong that my umbrella collapsed. (Wiatr był taki silny, że mój parasol się złożył.)
 3. concertina
 1. bow the knee
czasownik
 1. file ****
 2. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [TRANSITIVE]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
 3. contribute , ***
  • pisać (np. do gazety), składać (np. artykuł)
   I'm contributing an article for a local newspaper. (Składam artykuł dla lokalnej gazety.)
   She contributes to a right-wing paper regularly. (Ona regularnie pisze do prawicowej gazety.)
 4. assemble **
 5. spawn *
 6. tuck **
  • składać (np. koszulę), podwijać (np. nogi pod siebie) [TRANSITIVE]
   She tucked her legs under her. (Ona podwinęła nogi pod siebie.)
   He tucked a shirt and put it into his backpack. (On złożył koszulę i włożył ją do plecaka.)
 7. stage ****
 8. lodge **
  • wnosić (protest), składać (oświadczenie) [TRANSITIVE]
   I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 9. stow ,
 10. render **
 11. proffer
 12. furl
 13. set *****
phrasal verb
 1. hand something in * , hand in something
 2. pass something in
 3. put something together , także: put together something **
 4. pull something together
 5. slot something together
idiom
 1. fold something up , fold up
  • złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru)
   Fold the paper up in half. (Złóż kartkę papieru na pół.)
   Fold your clothes up, Jessica. (Złóż swoje ubrania, Jessica.)
phrasal verb
 1. make up something *** , make up ***
  • tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
   Can you make up a salad from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
   All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
   Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
czasownik
 1. consist ***
 2. comprise **
czasownik
 1. submit something to somebody
phrasal verb
 1. pitch in , pitch something in , pitch in something
 2. fold away  
 3. dub up
czasownik
 1. concur
 1. happen to do something
  • złożyć się (np. tak się składa, że...)
   I happen to know what is the solution of the equation. (Tak się składa, że znam rozwiązanie tego równania.)
phrasal verb
 1. not add up

Powiązane zwroty — "złożony"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo