"sprawy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawy" po polsku

sprawy

rzeczownik
 1. affairs , ***
  • wydarzenia, sprawy [PLURAL]
   Tabloids usually describe celebrities' affairs. (Tabloidy zwykle opisują sprawy celebrytów.)
   The department of student affairs is in the main building of the university. (Dział spraw studenckich jest w głównym budynku uniwersytetu.)
 2. matters ***
  • sprawy, tematyka, zagadnienia
 3. business ***** , także: bidness American English dialect
  • sprawy, interesy [UNCOUNTABLE]
   I need to leave the town for business. (Muszę wyjechać z miasta w interesach.)
   My father will take care of your business, don't worry. (Mój ojciec zajmie się twoimi sprawami, nie martw się.)
 4. stuff ****
  • rzeczy, sprawy (w odniesieniu do czegoś abstrakcyjnego) informal [UNCOUNTABLE]
   I'm not interested in that stuff. (Nie jestem zainteresowany tymi sprawami.)
   You'll understand these stuff when you are older. (Zrozumiesz te sprawy jak będziesz starszy.)
 5. end *****
  • sprawy (związane z wykonywaniem jakiejś pracy) informal [SINGULAR]
   I've got a lot of end at work. (Mam dużo spraw w pracy.)
   I can't leave early, I still have a lot of end. (Nie mogę wyjść wcześniej, mam nadal dużo spraw.)
przymiotnik
 1. issueless
Ceder: implica ser suave, Jak sobie z nim poradzić?
rzeczownik
 1. thing *****
  • sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia) [COUNTABLE]
   I have so many things to do and so little time. (Mam tyle spraw do załatwienia i tak mało czasu.)
   You should take care of this thing before you go home. (Powinieneś zająć się tą sprawą, zanim pójdziesz do domu.)
   I'll tell you one more thing. (Powiem ci jeszcze jedną rzecz.)
 2. issue *****
  • kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji) [COUNTABLE]
   This is a very important issue. (To jest bardzo ważna kwestia.)
   I don't know why it's such an issue. (Nie wiem dlaczego jest to taki problem.)
   This issue is no simpler today than it was then. (Ta kwestia wcale nie jest prostsza dziś, niż była wtedy.)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • sprawa, kwestia [COUNTABLE]
   The only thing left is the point of money. (Jedyna rzecz jaka została, to kwestia pieniędzy.)
   We will discuss these points later. (Omówimy te kwestie później.)
 4. matter *****
 5. affair , ***
  • afera, wydarzenie, sprawa [COUNTABLE]
   The affair led to the collapse of the government . (Afera doprowadziła do upadku rządu.)
   I know nothing about the affair at all. (Nie wiem nic o tej sprawie.)
  • sprawa, kwestia [COUNTABLE]
   His own role in the affair was not clear enough. (Jego własna rola w tej sprawie nie była wystarczająco jasna.)
   It's a family affair, you should not listen to that. (To rodzinna kwestia, nie powinieneś tego słuchać.)
   link synonim: matter
 6. concern *****
  • problem, sprawa, kwestia [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It's none of your concern! (To nie twoja sprawa!)
   I would like to now focus on our first concern. (Chciałbym teraz się skupić na naszym pierwszym problemie.)
   You have to deal with it on your own, it's not my concern. (Musisz sam sobie z tym poradzić, to nie jest moja sprawa.)
 7. cause *****
 8. case *****
  • sprawa, rozprawa sądowa, proces [COUNTABLE]
   The case file is in the police archives. (Akta sprawy są w archiwach policyjnych.)
   The case has been postponed and moved to a bigger courtroom. (Rozprawa sądowa została przełożona i przeniesiona do większej sali sądowej.)
  • sprawa, śledztwo, dochodzenie (np. prowadzone przez policję) [COUNTABLE]
   The police had to close that case because there was no evidence. (Policja musiała zakończyć śledztwo, bo nie było dowodów.)
   We can't move with our case until we speak to the witness. (Nie możemy ruszyć z dochodzeniem, dopóki nie porozmawiamy ze świadkiem.)
 9. action *****
 10. business ***** , także: bidness American English dialect
  • sprawa, historia [UNCOUNTABLE]
   It's none of your business! (To nie twoja sprawa!)
   Mind your own business! (Zajmij się swoimi sprawami!)
  • sprawa, rzecz (np. coś, co należy przedyskutować lub załatwić) [COUNTABLE]
   We have one more business we have to address. (Mamy jeszcze jedną sprawę, do której trzeba się odnieść.)
   Let's discuss that business before we close the meeting. (Przedyskutujmy tę sprawę, zanim skończymy spotkanie.)
 11. res latin
 12. lookout
 13. thang
 14. doing
 15. remit ,
 16. concernment
idiom
 1. one's bag ****

Powiązane zwroty — "sprawy"

czasownik
rzeczownik
delikatność (natury czegoś, sprawy) = sensitivity
stanowisko (np. stanowisko polityka odnośnie pewnej sprawy) = stance
zakończenie (sprawy w sądzie) = dismissal +1 znaczenie
zaangażowanie (w coś, dla jakiejś sprawy) = engagement
istota sprawy = stuff +1 znaczenie
załatwienie (np. jakiejś sprawy, biznesu) = disposal
wysłuchanie (sprawy w sądzie) = hearing
przekazywanie (sprawy komuś) = referring
oddanie (sprawy z powrotem do niższej instancji) = remitting
przymiotnik
powierzchowny (nie docierający do głębi sprawy) = cosmetic
zaciekły (np. zwolennik jakiejś sprawy) = ardent
phrasal verb
inne
nie ma sprawy = will do +2 znaczenia
Nie ma sprawy. = No problem. , także: NP slang , także: np slang

powered by  eTutor logo