BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"cel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cel" po polsku

cel

obrazek do "aim" po polsku
rzeczownik
 1. goal , ****
  • cel (który chcemy osiągnąć) [policzalny]
   My main goal was to win. (Moim głównym celem było zwyciężyć.)
   Review your goals carefully. (Przemyśl dokładnie swoje cele.)
   A great career is his only goal. (Świetna kariera to jest jego jedyny cel.)
   link synonimy: aim, objective, target, object
 2. purpose ****
  • zamiar, cel [policzalny]
   At last I feel my life has some purpose. (Wreszcie czuję, że moje życie ma jakiś cel.)
   What's your purpose? Do you want to hurt me? (Jaka jest twoja intencja? Chcesz mnie zranić?)
   What is the purpose of your visit? (Jaki jest cel pana wizyty?)
 3. target , ****
  • zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć) [policzalny]
   Most people don't even get close to those targets. (Większość ludzi nie osiąga takich celów.)
   You should focus on your target. (Powinieneś skupić się na swoim celu.)
   link synonimy: goal, aim, objective
  • cel (ataku) [policzalny]
   She would be over the target in five more minutes. (Ona będzie nad celem za pięć minut.)
   Too much attention has made him feel like a target. (Zbyt dużo uwagi sprawiło, że czuł się jak cel.)
   link synonim: objective
 4. aim ***
  • cel (miejsce/osoba, do którego/której ktoś się kieruje lub ktoś kieruje swój strzał, rzut itd.) [policzalny]
   The little white house located on the hill is our aim. (Ten mały biały dom na wzgórzu jest naszym celem.)
   The soldier's aim has just hidden behind a tree. (Cel żołnierza właśnie ukrył się za drzewem.)
   link synonimy: target, objective
  • cel, zamiar, dążenie [policzalny]
   The aim of this course is to teach you how to take good photographs. (Celem tego kursu jest nauczyć was, jak robić dobre zdjęcia.)
   The aim is to have the agency up and running by summer 2012. (Celem jest uruchomienie agencji najpóźniej latem 2012 r.)
   The teacher's aim was to teach the children something practical. (Zamiarem nauczyciela było nauczenie dzieci czegoś praktycznego.)
  • cel, celność (broni lub umiejętność celowania człowieka) [niepoliczalny]
   Don't worry, my partner has great aim. (Nie martw się, mój partner ma świetny cel.)
   You lost your aim. (Straciłeś celność.)
   This weapon's aim is very accurate. (Celność tej broni jest bardzo duża.)
  • cel, celowanie (w strzelaniu, rzucaniu do celu) [niepoliczalny]
   Their aim was perfect because they well-trained. (Ich celowanie było perfekcyjne ponieważ byli dobrze wyszkoleni.)
   The only reason to open a window is to get better aim. (Jedynym powodem by otworzyć okno, jest uzyskanie lepszego celu.)
   link synonim: aiming
 5. objective ***
  • cel, zamiar, dążenie [policzalny]
   First, let's focus on a general objective. (Najpierw skupmy się na ogólnym celu.)
   This meeting's objective is to choose a leader. (Celem tego spotkania jest wybranie przewodniczącego.)
   link synonimy: aim, goal, target, object
  • cel (miejsce, np. ataku) [policzalny]
   What is the objective of the attack? (Jaki jest cel ataku?)
   link synonimy: target, aim
 6. point ***** , pt (skrót) *
 7. cause *****
  • sprawa, cel [policzalny]
   It's all for the cause. (Wszystko dla dobra sprawy.)
   They are fighting in a common cause. (Oni walczą we wspólnej sprawie.)
 8. object , ****
  • cel, zamiar, dążenie [policzalny]
   My main object is to get a job. (Moim głównym celem jest zdobycie pracy.)
   My object is not to be rich, but to have a happy family. (Moim celem nie jest być bogatym, ale mieć szczęśliwą rodzinę.)
   link synonimy: goal, aim, purpose, objective
 9. idea *****
  • zamiar, cel [policzalny lub niepoliczalny]
   My idea is to learn Chinese by the end of this year. (Mój cel to nauczyć się chińskiego przed końcem tego roku.)
   What are our company's ideas for this month? (Jakie są cele naszej firmy na ten miesiąc?)
 10. intent **
  • zamiary, intencje, cel [niepoliczalny]
   I don't know what his intent is but he's planning something. (Nie wiem, jakie są jego zamiary, ale on coś planuje.)
   I can feel that she has bad intent. (Czuję, ze ona ma złe zamiary.)
 11. destination **
  • przeznaczenie, cel [policzalny]
   Once you choose your destination, you cannot change it. (Jak już wybierzesz swoje przeznaczenie, nie możesz go zmienić.)
   Europe's source of legitimacy and its ultimate destination are its people. (Źródłem prawa Europy i jej najwyższym celem są jej ludzie.)
   She wrote her destination by the hand. (Ona własnoręcznie zapisała swoje przeznaczenie.)
 12. sake **
 13. tee *
  • cel, punkt centralny (w grze)
   He hits the tee, securing the victory! (On trafia w cel, zapewniając sobie zwycięstwo!)
 14. direction ****   [niepoliczalny]
  You lack direction. (Brakuje ci celu.)
 15. butt **
  • obiekt, cel (np. żartów ze strony kogoś innego) [policzalny]
   I'm always the butt of the joke. (Zawsze jestem obiektem żartów.)
 16. bead **
  • muszka, cel (osoba lub obiekt namierzany z broni palnej) [policzalny]
   Tell them to keep a bead on them but hold back. (Powiedz im, żeby trzymali ich na celowniku, ale wstrzymali się od działania.)
 17. end *****   [policzalny]
  My friend has ambitious ends. (Mój przyjaciel ma ambitne cele.)
  The son used his father for his own ends. (Syn wykorzystywał swojego ojca dla własnych celów.)
 18. bourne
 19. mark *****
  • ofiara, cel slang
   Is this guy your mark? We'll get him for you. (Ten facet jest twoim celem? Dorwiemy go dla ciebie.)
   He's very rich, he's the mark of all local robbers. (On jest bardzo bogaty, jest celem wszystkich lokalnych rabusiów.)
 20. objective point  
 21. bourn
wykrzyknik
 1. ready, aim, fire!
rzeczownik
 1. A
  • bardzo dobry, bdb., celujący, cel. (najwyższa ocena w szkołach angielskich i amerykańskich)
   I got an A on the last maths test. (Dostałem najwyższą ocenę na ostatnim sprawdzianie z matematyki.)
Nicolas Cage to Star in John Monastery - a Monk Cell
rzeczownik
 1. cage **
  • cela (w więzieniu)
   Help me, I don't want to go to jail; the cages are so small and ugly. (Pomóż mi, nie chcę iść do więzienia; cele są takie małe i brzydkie.)
 2. cell ****
  • cela (pokój zakonnicy lub mnicha w klasztorze) [policzalny]
   Monks live in a simple, ascetic rooms called cells. (Mnisi żyją w prostych, ascetycznych pokojach zwanych celami.)
   Brother Joseph is praying in his cell. (Brat Joseph modli się w swojej celi.)
 3. holding cell  

Powiązane zwroty — "cel"

rzeczownik
misja (cel działania) = mission
tereny (pod określony cel) = ground , grounds BrE
ofiara (pieniężna na cel dobroczynny) = subscription
zasiłek (regularnie otrzymywane pieniądze na jakiś cel) = allowance
zbiórka (np. na cel dobroczynny) = collection
kiermasz (na jakiś cel) = fair
celowość = sense +2 znaczenia
celowniczy = bombardier +2 znaczenia
przyimek
czasownik
zbierać (pieniądze na jakiś cel) = raise
osiągać (np. cel) = do
zdobywać (coś co wymagało wysiłku np. cel, sukces) = reach +1 znaczenie
przydzielać (środki na jakiś cel) = appropriate
ofiarować (pieniądze na cel dobroczynny) = subscribe
uruchomić (np. fundusze na określony cel) = channel
celować = aim +6 znaczeń
zawodzić (np. cel, nadzieje) = defeat
przymiotnik
łatwy (np. cel) = easy
celny = accurate +4 znaczenia
nieruchomy (np. cel) = stationary
celowy = deliberate +7 znaczeń
osiągalny (cel, plan) = attainable
inne
przysłówek
celowo = deliberately +9 znaczeń
phrasal verb

"cel" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cel" po angielsku

celluloid , także: cel

rzeczownik
 1. klatka filmowa

Powiązane zwroty — "cel"

rzeczownik

powered by  eTutor logo