"przeznaczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeznaczenie" po polsku

przeznaczenie

rzeczownik
 1. destination **
  • przeznaczenie, cel [policzalny]
   Once you choose your destination, you cannot change it. (Jak już wybierzesz swoje przeznaczenie, nie możesz go zmienić.)
   Europe's source of legitimacy and its ultimate destination are its people. (Źródłem prawa Europy i jej najwyższym celem są jej ludzie.)
   She wrote her destination by the hand. (Ona własnoręcznie zapisała swoje przeznaczenie.)
 2. fate **
  • przeznaczenie, fatum [niepoliczalny]
   The protagonist faced his fate in the final chapter. (Bohater stawił czoła swojemu fatum w ostatnim rozdziale.)
   She believes in fate. (Ona wierzy w przeznaczenie.)
 3. destiny *
  • przeznaczenie, los [policzalny]
   No man should know too much about his own destiny. (Nikt nie powinien za dużo wiedzieć o swoim przeznaczeniu.)
 4. appropriation *
  • przyznanie, przeznaczenie (np. funduszy) oficjalnie
   In 2008 an appropriation of EUR 285 million will be made to the common foreign and security policy. (W 2008 r. kwota 285 mln euro zostanie przeznaczona na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.)
 5. bourne
  • cel, przeznaczenie dawne użycie
   We have two hours until we reach our bourne. (Mamy dwie godziny zanim dotrzemy do celu.)
 6. predestination
 7. intended use
 8. channeling , także: channelling
 9. kismet , także: kismat
 10. Wyrd
  • los, przeznaczenie (według wierzeń anglosaskich)
 11. bourn
 12. earmarking
 13. dedicating
 14. beshert , bashert
  • przeznaczenie (w Jidysz)
 15. preallotting
  • przeznaczenie, wyznaczenie (np. czasu) z wyprzedzeniem
 16. lotting
 17. foredoom   dawne użycie
czasownik
 1. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 2. vote *****
  • przeznaczać (np. kwotę pieniędzy) [przechodni]
   We voted all of our savings for her education. (Przeznaczyliśmy nasze wszystkie oszczędności na jej wykształcenie.)
   How much money can you vote for this cause? (Ile pieniędzy możesz przeznaczyć na ten cel?)
 3. channel ***
  • przeznaczać, uruchomić (np. fundusze na określony cel)
   A one million dollars must be channelled to those people. (Milion dolarów musi być przeznaczony dla tych ludzi.)
   The funds were channelled yesterday. (Fundusze zostały wczoraj uruchomione.)
 4. commit ***
  • przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas) [przechodni]
   I need to commit some money for a new car. (Potrzebuję przeznaczyć trochę pieniędzy na nowy samochód.)
   I'm mad that I committed my time to this. (Jestem zły, że przeznaczyłem na to swój czas.)
   I committed a lot of time and money to raising my children. (Przeznaczyłam dużo czasu i pieniędzy na wychowanie moich dzieci.)
 5. appropriate ***
  • przeznaczać, przydzielać (środki na jakiś cel) [przechodni]
   A lot of money has been appropriated for this project. (Na ten projekt przeznaczono dużo pieniędzy.)
   Everything will move forward once they appropriate necessary funds. (Wszystko ruszy do przodu kiedy oni przydzielą potrzebne środki.)
 6. dedicate **
  • przeznaczać, ofiarować (pieniądze na coś) [przechodni]
   I will dedicate half the money to cancer treatment research. (Przeznaczę połowę pieniędzy na badania lekarstw na raka.)
   I dedicated my money to the new school. (Ofiarowałem moje pieniądze na nową szkołę.)
 7. allocate *
 8. destine *
 9. earmark *  
 10. allot
 1. intended for something  
  This building is intended for a hospital. (Ten budynek jest przeznaczony na szpital.)

Powiązane zwroty — "przeznaczenie"

rzeczownik
przymiotnik
przeznaczony = intended +1 znaczenie
niesławny (np. porażka, przeznaczenie) = inglorious termin literacki
inne
czasownik
phrasal verb

"przeznaczenie" — Słownik kolokacji angielskich

intended use kolokacja
 1. intended przymiotnik + use rzeczownik = przeznaczenie, przewidziane zastosowanie
  Silna kolokacja

  A tool may have many applications, some very different from its original intended use.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo