"stanowisko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stanowisko" po polsku

stanowisko

rzeczownik
 1. position ***** , post oficjalnie ****
  • stanowisko, posada [policzalny]
   a job
   Remember, you can lose your post as fast as you have gained it. (Pamiętaj, że możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.)
   I was offered a new position at the job. (Zaoferowano mi nowe stanowisko w pracy.)
   He seems much too young to hold such a post. (On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.)
   I'd like to offer you a post in the government. (Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.)
 2. attitude **** , także: tude slang
  • nastawienie, stosunek, stanowisko (do czegoś, wobec czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   I don't understand your attitude towards her. (Nie rozumiem twojego nastawienia do niej.)
   I admire your optimistic attitude towards life. (Podziwiam twoje optymistyczne nastawienie do życia.)
   What is your attitude to this case? (Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?)
   The government has a negative attitude to this problem. (Rząd ma negatywny stosunek do tego problemu.)
 3. seat ****   [policzalny]
  Break's over, go back to your seat. (Przerwa się skończyła, wracaj na swoje stanowisko.)
  My seat is taken. (Moje stanowisko jest zajęte.)
 4. stance **
  • stanowisko (np. stanowisko polityka odnośnie pewnej sprawy) [policzalny]
   The whole international community followed with a very similar stance. (Cała społeczność międzynarodowa zajęła bardzo zbliżone stanowisko.)
  • nastawienie (do czegoś), stanowisko (w jakiejś kwestii) [policzalny]
   The increase in attacks against Christians requires a common stance on how to protect them. (Nasilenie się ataków wobec chrześcijan wymaga przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego sposobu ich ochrony.)
 5. standpoint *
  • stanowisko, punkt widzenia
   We can only end this violence by taking action from a political standpoint. (Z przemocą uporamy się tylko, jeśli podejmiemy działania z politycznego stanowiska.)
   I think this is a crucial issue from a political standpoint. (Moim zdaniem, jest to sprawa kluczowa z politycznego punktu widzenia.)
 6. stand *****
  • stanowisko (np. na dworcu autobusowym) [policzalny]
   Which stand does the bus arrive at? (Na które stanowisko przyjeżdża autobus?)
   We mixed up the bus stands. (Pomyliliśmy stanowiska autobusowe.)
 7. viewpoint *
  • stanowisko, punkt widzenia [policzalny]
   I'm just trying to see things from a political viewpoint. (Staram się tylko patrzeć na rzeczy z politycznego punktu widzenia.)
   When you compare one culture to another, it's all a question of viewpoint. (Gdy porównujemy dwie różne kultury, wszystko zależy od punktu widzenia.)
 8. capacity ***   oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
  In my capacity as a headmaster, I would like to change some rules. (Na moim stanowisku dyrektora szkoły, chciałbym zmienić kilka zasad.)
  She works in a capacity of a caretaker. (Ona pracuje na stanowisku dozorcy.)
 9. posture *
 10. appointment **
 11. job title
 12. open seat
 13. emplacement
  • stanowisko (np. działa, artylerii na wojnie)
 14. line *****
  • stanowisko (sposób patrzenia na coś) [tylko liczba pojedyncza]
   What is your line in this matter? (Jakie jest twoje stanowisko w tej kwestii?)
 1. someone's take on something *** , somebody's take on something ***

Powiązane zwroty — "stanowisko"

rzeczownik
stan = state +11 znaczeń
nominacja (na jakieś stanowisko) = appointment
wakat (wolne stanowisko) = opening
kandydat (na stanowisko) = aspirant +1 znaczenie
mianowanie (na stanowisko) = designation
asystent (stanowisko na uczelni) = graduate assistant
specjalny prokurator (stanowisko w amerykańskim systemie prawnym) = special counsel
oficer polityczny (stanowisko w armiach Układu Warszawskiego) = political officer
ochmistrz (stanowisko w dziale w hotelowym na statku) = purser , ship's purser , pusser
czasownik
wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko) = appoint
obejmować (np. jakieś stanowisko) = assume +1 znaczenie
przenieść (pracownika na inne stanowisko) = bump
zajmować (stanowisko) = fill
przenosić (na niższe stanowisko) = relegate
podtrzymywać (stanowisko w jakiejś sprawie) = defend
powoływać (np. na stanowisko) = institute
nominować (na stanowisko, do pracy) = nominate
piastować (stanowisko) = hold
przywracać (kogoś na stanowisko lub urząd) = reinstate +1 znaczenie
powierzać (stanowisko) = induct
phrasal verb
obejmować (np. stanowisko) = take up
przywrócić kogoś (na wcześniej zajmowane stanowisko) = bring somebody back , także: bring back somebody
przymiotnik
bezpłatny (stanowisko) = honorary
dożywotni (np. tytuł, stanowisko) = lifelong

"stanowisko" — Słownik kolokacji angielskich

job title kolokacja
 1. job rzeczownik + title rzeczownik = tytuł służbowy, stanowisko
  Bardzo silna kolokacja

  Even people in the business don't know what every job title means.

  Podobne kolokacje:
open seat kolokacja
 1. open przymiotnik + seat rzeczownik = wolne miejsce, posada, stołek, stanowisko
  Bardzo silna kolokacja

  The open seats present another happy picture for the Republicans.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo