ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. make shadows = marki cienie make shadows
4. move shadows = cienie ruchu move shadows
  • But behind her eyes moved shadows like specters of pain.
  • In their black armor, they were merely a set of moving shadows among many.
  • Everything perfectly still under the rapidly moving shadows of the clouds.
  • Their light and the lamplight made moving shadows around her on the floor.
  • After all, it's only moving shadows on a silver screen.
  • Around them, the forest was dark and filled with moving shadows.
  • The curtains cast moving shadows onto the foot of my bed.
  • He saw moving shadows then, like something liquid being spilled against the bedroom walls.
  • It was close to full dark now, and the woods were full of moving shadows.
  • Flickering light made moving shadows all around him, the only movement in the room since he'd awakened.
5. lay in shadow = połóż w cieniu lay in shadow
7. move out of the shadows = wyprowadź się z cieni move out of the shadows
8. shadow formed = cień założył shadow formed
9. sit in the shadow = usiądź w cieniu sit in the shadow
10. put the Shadow = postaw Cień put the Shadow
11. Shadow is prepared = Cień jest przygotowany Shadow is prepared
12. produce shadows = wytwórz cienie produce shadows
13. Shadow is gone = Na cień wchodzą Shadow is gone
14. lose one's shadow = przegrywać czyjś cień lose one's shadow
15. fill with shadows = napełnij się cieniami fill with shadows
16. put in shadow = połóż w cieniu put in shadow
17. work for the Shadow = praca dla Cienia work for the Shadow
(4) chase, use
Kolokacji: 2
(6) hide, lurk, conceal
Kolokacji: 4
(7) stand, fight, detach
Kolokacji: 4
(8) cloak, paint, surround
Kolokacji: 3
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.