PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
  • He and his whole class were immediately sent to the front.
  • However, the local market situation immediately sent the station into the red.
  • When we arrived, I was sent immediately to a hospital, along with some six others from my company.
  • He was, again, almost immediately sent back by order of the Guard.
  • The Valley people heard about it and they immediately sent a man over.
  • He was sent to the hospital immediately and missed the end of the show.
  • A message was not sent immediately, although there is a good chance it will come later.
  • She was sent back to his home with the relative immediately.
  • "So I immediately sent for the information and an application."
  • Several teams were sent into the field immediately behind the fighting front.
2. send forth = wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej send forth
3. sent abroad = wysłany za granicą sent abroad
4. sent overseas = wysłany za granicą sent overseas
5. sent away = zamówiony sent away
6. sent directly = wysłany bezpośrednio sent directly
7. eventually sent = ostatecznie wysłać eventually sent
8. later send = później wyślij later send
9. finally send = w końcu wyślij finally send
10. simply send = po prostu wyślij simply send
11. regularly send = regularnie wyślij regularly send
12. actually send = faktycznie wyślij actually send
13. once send = kiedyś wyślij once send
14. quickly send = szybko wyślij quickly send
15. sent ahead = wysłany naprzód sent ahead
16. sent forward = wysłany do przodu sent forward
18. secretly send = potajemnie wyślij secretly send
19. initially sent = początkowo wysłać initially sent
20. sent earlier = wysłany wcześniej sent earlier
21. originally sent = początkowo wysłać originally sent
22. better send = lepiej wyślij better send
24. promptly send = natychmiast wyślij promptly send
26. occasionally send = od czasu do czasu wysyłaj occasionally send

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.