"secretly sent" — Słownik kolokacji angielskich

secretly sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: secretly send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potajemnie wysłać
  1. send czasownik + secretly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He later secretly sent his arrangements out of the camp.