"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. send forth = wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej send forth
3. sent abroad = wysłany za granicą sent abroad
4. sent overseas = wysłany za granicą sent overseas
5. sent away = zamówiony sent away
6. sent directly = wysłany bezpośrednio sent directly
7. eventually sent = ostatecznie wysłać eventually sent
8. later send = później wyślij later send
9. finally send = w końcu wyślij finally send
  • Hope continued to work by his side until he finally sent her to bed.
  • In all, it was just over a week, before the King finally sent for his son.
  • But it was the hair loss that finally sent her to the doctor.
  • "I was getting them every single Wednesday, until he finally sent me some with his name on it."
  • The judge finally sent a note back to the jury.
  • It would be nice for the administration to finally send a message that if important people do a bad job, they go away.
  • At age 13, she ran away and was finally sent to live with her father in Nashville.
  • Version 1.1 was finally sent to users earlier this month.
  • The father was finally sent to the chair, in spite of my mother's efforts.
  • In November 1900, still without employment, she finally sent for her children.
10. simply send = po prostu wyślij simply send
11. regularly send = regularnie wyślij regularly send
12. actually send = faktycznie wyślij actually send
13. once send = kiedyś wyślij once send
14. quickly send = szybko wyślij quickly send
15. sent ahead = wysłany naprzód sent ahead
16. sent forward = wysłany do przodu sent forward
18. secretly send = potajemnie wyślij secretly send
19. initially sent = początkowo wysłać initially sent
20. sent earlier = wysłany wcześniej sent earlier
21. originally sent = początkowo wysłać originally sent
22. better send = lepiej wyślij better send
24. promptly send = natychmiast wyślij promptly send
26. occasionally send = od czasu do czasu wysyłaj occasionally send

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.