PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"dropping" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dropping" po angielsku

dropping

rzeczownik
 1. upuszczenie, zrzucenie
 2. upadanie, spadanie
 3. upadnięcie (np. na podłogę)
 4. zmniejszenie się
 5. zmniejszenie, zredukowanie
 6. pominięcie, usunięcie (np. czyjegoś nazwiska, kogoś z drużyny)
 7. zaprzestanie (np. robienia czegoś)
 8. zaprzestanie (mówienia o czymś)
 9. wpadnięcie w odwiedziny
 10. strome spadanie
 11. rzucenie (np. chłopaka, dziewczyny)
obrazek do "drop something" po polsku
czasownik
 1. dać czemuś spokój, porzucić coś
  Maybe we can drop this and go home? (Może damy temu spokój i pójdziemy do domu?)
  He dropped studies in his fourth year. (Porzucił studia na czwartym roku.)
  She expects me to drop everything and take her shopping! (Ona oczekuje, że rzucę wszystko i wezmę ją na zakupy!)
 2. upuścić coś
  He dropped one of the boxes. (On upuścił jedno z pudełek.)
  Don't drop the glass, it was very expensive. (Nie upuść tej szklanki, była bardzo droga.)
obrazek do "drop" po polsku obrazek do "drop" po polsku
czasownik
 1. upuszczać, zrzucać [przechodni]
  He just managed not to drop the tray. (Ledwie mu się udało nie upuścić tacy.)
  She let the book drop on her lap. (Książka opadła jej na kolana.)
  We'll drop a rope down to you. (Zrzucimy ci na dół linę.)
 2. upadać, spadać [nieprzechodni]
  My favourite song dropped two slots on the top list. (Moja ulubiona piosenka spadła o dwa miejsca na top liście.)
  A lot of snow dropped today. (Dzisiaj spadło dużo śniegu.)
  link synonim: sink
 3. upadać, padać (np. na podłogę) [przechodni/nieprzechodni]
  She dropped on the floor. (Ona upadła na podłogę.)
  The child dropped on the ice four times. (Dziecko upadło na lód cztery razy.)
 4. zmniejszać się, spadać [nieprzechodni]
  Their number has dropped significantly. (Ich ilość spadła znacząco.)
  He wears gloves when the temperature drops below zero. (On nosi rękawiczki, kiedy temperatura spada poniżej zera.)
 5. zmniejszać, redukować [przechodni]
  Our sales have drastically dropped. (Nasze sprzedaże drastycznie się zmniejszyły.)
  The doctor said I have to drop the calories of my diet. (Lekarz powiedział, że muszę zredukować kalorie w mojej diecie.)
 6. pomijać, usuwać (np. czyjeś nazwisko, kogoś z drużyny) [przechodni]
  I dropped your name accidentally, I'll fix it in a minute. (Pominąłem twoje imię przypadkowo, za minutę to naprawię.)
  The coach wants to drop me from the team because I didn't come to the training yesterday. (Trener chce usunąć mnie z drużyny, bo nie przyszedłem wczoraj na trening.)
 7. przestawać (np. coś robić) [przechodni]
  "Do you still play basketball?" "No, I dropped it because of my knee problems." ("Czy nadal grasz w koszykówkę?" "Nie, przestałem to robić ze względu na moje problemy z kolanem.")
  I dropped school because I hated it. (Przestałam chodzić do szkoły, bo jej nienawidziłam.)
 8. przestawać (mówić o czymś) [przechodni/nieprzechodni]
  "Jill really likes Mike!" "Drop it! I don't want everyone to know!" ("Jill bardzo lubi Mike'a!" "Przestań o tym mówić! Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli!")
  He didn't want to talk about the accident and told me to drop it. (Nie chciał rozmawiać o wypadku i kazał mi przestać o tym mówić.)
 9. wpadać w odwiedziny [nieprzechodni]
  You can drop by any time you want. (Możesz wpaść w odwiedziny, kiedy tylko chcesz.)
  I've asked you not to drop by on a whim. (Prosiłem cię, żebyś nie wpadał w odwiedziny bez zapowiedzi.)
  Thanks for dropping, I really missed you. (Dzięki, że wpadłeś w odwiedziny, naprawdę za tobą tęskniłem.)
 10. spadać stromo w dół [nieprzechodni]
  The skier dropped and broke his leg. (Narciarz spadł stromo w dół i złamał nogę.)
  This road drops and ends in a forest. (Ta droga stromo spada w dół i kończy się w lesie.)
 11. rzucać (np. chłopaka, dziewczynę) potocznie [przechodni]
  I dropped him because he was cheating on me. (Rzuciłam go, ponieważ mnie zdradzał.)
  Anna is a wonderful woman. Don't drop her! (Anna jest cudowną kobietą. Nie rzucaj jej!)
  After all I've done for him, he dropped me. (Po tym wszystkim co dla niego zrobiłam, porzucił mnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kropla [policzalny]
  She wiped drops of sweat from her face. (Ona otarła kropelki potu z twarzy.)
  There is a drop of blood on the carpet. (Na dywanie jest kropla krwi.)
  She saw a raindrop on her window pane. (Ona zobaczyła kroplę deszczu na szybie swego okna.)
 2. odrobina, kropla (np. alkoholu) potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  "Would you like some wine?" "Just a drop." ("Chcesz napić się trochę wina?" "Tylko odrobinę.")
  A drop of vodka won't kill me. (Kropla wódki mnie nie zabije.)
 3. odrobina, kruszyna (np. sympatii dla kogoś) potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  I do not have a drop of affection for him. (Nie mam wobec niego odrobiny sympatii.)
  Do you have at least a drop of empathy? (Czy masz przynajmniej odrobinę empatii?)
 4. zmniejszenie, spadek [tylko liczba pojedyncza]
  The drop of temperature was unexpected. (Spadek temperatury był niespodziewany.)
  The drop of wine prices made me really happy. (Spadek cen win naprawdę mnie ucieszył.)
 5. spadek, różnica wysokości, spad
  Be careful, there is a sudden drop. (Uważaj, tam jest nagły spadek wysokości.)
  There is a big drop between the two towers. (Jest duża różnica wysokości pomiędzy tymi dwoma wieżami.)
  link synonim: fall
 6. dostawa, zrzut [policzalny]
  The new drop will be on Wednesday. (Nowa dostawa będzie w środę.)
  The store opens at 9, after the drop. (Sklep jest otwarty od 9, po dostawie.)
  link synonim: delivery
 7. drażetka, cukierek
  I like those colourful drops. (Lubię te kolorowe cukierki.)
  Drops contain a lot of sugar. (Cukierki zawierają dużo cukru.)
  Even though I am on a diet, I ate 15 drops today. (Pomimo tego, iż jestem na diecie, zjadłam dzisiaj 15 cukierków.)
 8. tajny skład (np, broni, amunicji) slang
  This is our drop, we keep our guns here. (To jest nasz tajny skład, tu trzymamy pistolety.)
  We keep our ammunition in a drop. (Trzymamy naszą amunicję w tajnym składzie.)
 9. łapówka slang
  The patient gave the doctor a drop. (Pacjent dał lekarzowi łapówkę.)
  Oh no, I don't take drops. (Och nie, ja nie biorę łapówek.)
 10. kielonek, szot potocznie
  She asked the bartender for two drops of vodka. (Ona poprosiła barmana o dwa szoty wódki.)
  Mary had too many drops and started vomiting. (Mary wypiła zbyt wiele szotów i zaczęła wymiotować.)
 11. poród potocznie [policzalny]
  How is your wife after the drop? (Jak twoja żona czuje się po porodzie?)
  She died during the drop. (Ona zmarła w czasie porodu.)
 12. zapadnia (w szubienicy)
  He was standing on a drop and waiting for death. (Stał na zapadni i czekał na śmierć.)
  The last thing I saw was the drop under my feet. (Ostatnią rzeczą, którą widziałem, była zapadnia pod moimi nogami.)
 13. podkrój (w krawiectwie)
 14. rzut nowego towaru (np. w sklepie) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podrzucić (np. samochodem)
  Come on, I can drop you off at school. (Chodź, mogę cię podrzucić do szkoły.)
  She dropped her son home on her way to work. (Ona podrzuciła swojego syna do domu po drodze do pracy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. spaść do czegoś (do określonego poziomu)

Powiązane zwroty — "dropping"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
czasownik
przysłówek
wykrzyknik
idiom
inne
drop one's head = paść głową (np. na poduszkę)