"ciężki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciężki" po polsku

ciężki

obrazek do "heavy" po polsku obrazek do "weighty" po polsku Fat
przymiotnik
 1. heavy ****
  • ciężki
   This box is very heavy. (To pudełko jest bardzo ciężkie.)
   How heavy is this bag? (Jak ciężka jest ta torba?)
   przeciwieństwo: light
  • ciężki, wyczerpujący
   It was a heavy race. (To był wyczerpujący wyścig.)
   I need some rest, it was a heavy day. (Potrzebuję trochę odpoczynku, to był ciężki dzień.)
  • ciężki (np. broń)
   Soldiers have to carry heavy weapons. (Żołnierze muszą nosić ciężką broń.)
   Does he know how to operate a heavy weapon? (Czy on wie, jak posługiwać się bronią ciężką?)
  • ciężki (posiłek, jedzenie)
   I ate a heavy meal. (Zjadłem ciężki posiłek.)
   I'm not feeling well, the dinner was too heavy. (Nie czuję się dobrze, obiad był za ciężki.)
  • ciężki (o powiekach zmęczonych oczu)
   My eyes are heavy, I'm going to sleep. (Mam ciężkie powieki, idę spać.)
   Her eyes got heavy and she swiftly fell asleep. (Jej powieki stały się ciężkie i natychmiastowo zasnęła.)
  • ciężki (zapach)
   I don't like this heavy smell. (Nie lubię tego ciężkiego zapachu.)
   She likes heavy perfumes. (Ona lubi ciężkie perfumy.)
  • ciężki (o powietrzu przed burzą)
   The air before the storm was heavy. (Powietrze przed burzą było ciężkie.)
   Storm is in the air. That is why it is so heavy. (Zanosi się na burzę. Dlatego powietrze jest takie ciężkie.)
 2. severe ***
  • poważny, ciężki, intensywny
   He hardly recovered from a severe illness. (On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.)
   She has a severe problem with alcohol. (Ona ma poważny problem z alkoholem.)
   She was diagnosed with severe depression. (Zdiagnozowano u niej ciężką depresję.)
 3. bad *****
  • poważny, dotkliwy, ciężki
   They've had a bad accident. (Oni mieli poważny wypadek.)
   I had a bad headache yesterday. (Miałem wczoraj dotkliwy ból głowy.)
 4. hard , *****
  • trudny, ciężki (pełen problemów)
   His life was very hard. (Jego życie było bardzo trudne.)
   After a hard day at work we had a drink or two. (Po ciężkim dniu w pracy wypiliśmy jeden czy dwa drinki.)
 5. rough **
  • burzliwy, niespokojny, trudny, ciężki (np. okres)
   It was a rough time for me, I had some serious problems. (To był dla mnie burzliwy okres, miałem trochę poważnych problemów.)
   Jane is tired because she had a rough night. (Jane jest zmęczona, ponieważ miała niespokojną noc.)
   Last year was a rough time for the entire family. (Zeszły rok był dla całej rodziny trudnym czasem.)
   This night was rough, I had to take my mother to the hospital. (Ta noc była niespokojna, musiałem zabrać moją mamę do szpitala.)
   We're having a rough patch, I think a lot about getting a divorce. (Mamy trudny okres, myślę dużo o rozwodzie.)
 6. hefty *
  • ciężki, obfity
   There's a hefty book containing a lot of information. (Tu jest ciężka książka zawierająca dużo informacji.)
 7. weighty
 8. arduous ,
 9. hard-core
 10. uphill
 11. cumbersome
 12. hulking , hulky
 13. laborious
 14. burdensome
 15. ponderous
 16. laboured BrE , labored AmE
  • ciężki (np. oddech)
  • ciężki (np. styl pisania, żart)
 17. leaden
 18. plodding
  • ciężki (np. praca)
 19. turbid
 20. indigestible
 21. effortful
 22. cumbrous
 23. beamy
 24. moliminous
 25. dure
 26. logy
 27. hard-knock
 1. heavy going
  • ciężki (np. książka, rozmowa)
rzeczownik
 1. shoepac , także: shoepack

"ciężki" — Słownik kolokacji angielskich

high density kolokacja
 1. high przymiotnik + density rzeczownik = ciężki (np. metal)
  Bardzo silna kolokacja

  It has a very high population density for small area.