"nudny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nudny" po polsku

nudny

przymiotnik
 1. dull **
  • nieciekawy, nudny, monotonny
   His life had been dull and lonely before he met her. (Jego życie było nieciekawe i samotne, zanim ją poznał.)
   It's a dull season. (To jest nudny sezon.)
   I like my friend, although she can be a little dull sometimes. (Lubię moją koleżankę, chociaż ona jest czasem trochę nudna.)
   The journey was so dull. I'm happy to be home. (Podróż była tak monotonna. Cieszę się, że jestem w domu.)
   Their dull music made me sleepy. (Ich monotonna muzyka sprawiła, że byłem śpiący.)
   I watched a dull movie. (Obejrzałem nieciekawy film.)
   link synonim: boring
   przeciwieństwo: interesting
 2. boring **  
  My job is very boring. (Moja praca jest bardzo nudna.)
  "What do you think about the movie?" "It was so boring." ("Co myślisz o filmie?" "Był taki nudny.")
  Her birthday party was very boring. (Jej przyjęcie urodzinowe było bardzo nudne.)
  link synonimy: dull, flat
 3. grey British English , gray American English ***
  • nudny, nijaki
   What a grey evening. (Co za nudny wieczór.)
 4. dry ****
  • nudny, oschły
   Her dry tone makes me depressed. (Jej oschły ton głosu sprawia, że dostaję depresji.)
   This topic is dry, can we change it? (Ten temat jest nudny, możemy go zmienić?)
 5. mundane
 6. dreary literary , drear literary
  • nudny, drętwy
   The party was dreary so I left early. (Impreza była drętwa, więc wcześnie wyszedłem.)
   My life is so dreary these days. (Ostatnimi czasy moje życie jest takie nudne.)
 7. stale
 8. drab
 9. prosaic
 10. lame
 11. flat **
  • nudny, nieciekawy
   What a flat film, can we watch something else? (Co za nudny film, możemy obejrzeć coś innego?)
   I can lend you this book but it's flat, I'm warning you. (Mogę pożyczyć ci tę książkę, ale jest nudna, ostrzegam.)
   link synonim: boring
 12. tame *
 13. uninteresting
 14. menial
 15. featureless
 16. ponderous
 17. pallid
 18. stodgy
 19. humdrum
 20. vapid
 21. uninspiring  
 22. frumpy , frumpish
  • bez gustu, nudny (o ubraniu)
   Unfortunately, many housewives don't take care of their appearance and their clothes are frumpy. (Niestety wiele gospodyń domowych nie dba o swój wygląd i ich ubrania są bez gustu.)
 23. ho-hum
 24. one-note
 25. prosy
 26. wearisome
 27. draggy
 28. boresome
 29. disinteresting
 30. dead-and-alive
 31. dullish
 32. meh
 33. oscitant  
 34. beat ****
  • nudny, oklepany informal
   It's such a beat subject. (To taki oklepany temat.)
   Don't use this beat quote. (Nie używaj tego oklepanego cytatu.)
 35. dreich dialect , także: dreigh , także: driegh
 36. fozy
 37. zhlubby
 38. vanilla **
idiom
 1. a wet weekend
rzeczownik
 1. dullsville   American English informal

Powiązane zwroty — "nudny"

czasownik
nudzić = bore +3 znaczenia
phrasal verb
nudzić = ramble on +1 znaczenie
przysłówek
wyjątkowo (np. nudny, zawstydzający) = excessively
nudno = lamely +8 znaczeń
rzeczownik
nuda = boredom +11 znaczeń
nudności = nausea +4 znaczenia
nudziarz = square , sq. (skrót) +11 znaczeń
inne
idiom
przymiotnik
Zobacz także: zanudzać

powered by  eTutor logo