"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. swing open = otwierać się swing open
2. leave open = uchylaj leave open
3. slide open = rozsuwaj się slide open
4. fly open = gwałtownie się otwierać (np. drzwi) fly open
5. fall open = otworzyć się fall open
6. hang open = stać otworem (np. drzwi) hang open
7. drop open = upuszczać otwarty drop open
8. pop open = pop otwarty pop open
9. lay open = bądź otwartym lay open
10. throw open = rzut otwarty throw open
11. split open = rozedrzeć, rozdzierać split open
12. break open = rozbijać otwarty break open
13. crack open = rozłupać, roztrzaskać crack open
14. snap open = otwórz się z trzaskiem snap open
15. fling open = rozsuń energicznie fling open
16. rip open = rozerwij rip open
17. tear open = rozerwać i otworzyć tear open
18. stand open = stój otworem stand open
19. cut open = rozciąć (np. paprykę) cut open
20. spring open = otworzyć się gwałtownie spring open
21. burst open = otworzyć nagle (np. drzwi) burst open
22. keep open = trzymać otwarty keep open
23. creak open = skrzypieć otwarty creak open
24. come open = otworzyć się come open
25. hold open = pozostawać otwartym (np. o kwestii) hold open
26. flutter open = trzepot otwarty flutter open
27. remain open = pozostań otwarty remain open
28. gape open = bądź rozchełstanym gape open
29. lie open = kłamać otwarty lie open
30. bang open = huknięcie otwarty bang open
31. push open = popychać otwarty push open
32. blow open = otwórz blow open
33. hiss open = syk otwarty hiss open
34. click open = otwórz click open
35. crash open = wypadek otwarty crash open
36. prop open = podpierać otwarty prop open
37. force open = siła otwarty force open
38. stay open = zostawać otwarty stay open
39. slam open = trzaśnięcie otwarty slam open
  • As Jim looked on, the front door slammed open and his brother emerged.
  • She'd just lifted her hand to cup his cheek when the door slammed open.
  • Scott was about to respond when the door slammed open.
  • The lock on the door gave way and the doors slammed open.
  • She had just reached his door when it slammed open.
  • She was relieved when the door to her office slammed open.
  • The front door slammed open, and two panting children ran in.
  • She was just finishing the task when the front door slammed open.
  • Just then, the outer door to the office slammed open.
  • It slammed open and the four men poured into the room.
40. pull open = ciągnąć otwarty pull open
41. flicker open = migotanie otwarty flicker open
42. become open = stój się otwarty become open
43. pry open = lewar otwarty pry open
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.