"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. stand open = stój otworem stand open
2. keep open = trzymać otwarty keep open
3. remain open = pozostań otwarty remain open
4. gape open = bądź rozchełstanym gape open
5. lie open = kłamać otwarty lie open
6. stay open = zostawać otwarty stay open
7. yawn open = ziewnięcie otwarty yawn open
8. look open = wyglądaj otwarty look open
(12) pry, cycle, prize, jimmied
Kolokacji: 4
(13) flare, dilate
Kolokacji: 2
(14) peel, flay
Kolokacji: 2
(15) wedge, stick, hinge, latch
Kolokacji: 4
(16) groan, sigh, squeal
Kolokacji: 3
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.