"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. leave open = uchylaj leave open
2. pop open = pop otwarty pop open
3. throw open = rzut otwarty throw open
4. crack open = rozłupać, roztrzaskać crack open
5. snap open = otwórz się z trzaskiem snap open
6. fling open = rozsuń energicznie fling open
7. cut open = rozciąć (np. paprykę) cut open
8. spring open = otworzyć się gwałtownie spring open
9. click open = otwórz click open
10. flip open = otwórz gwałtownie flip open
11. flap open = klapka otwarty flap open
12. flick open = pstryknięcie otwarty flick open
13. kick open = kopniak otwarty kick open
14. roll open = rolka otwarty roll open
15. lock open = zamek otwarty lock open
16. thrust open = pchnięcie otwarty thrust open
17. sweep open = zamiatanie otwarty sweep open
18. swivel open = obrót otwarty swivel open
(12) pry, cycle, prize, jimmied
Kolokacji: 4
(13) flare, dilate
Kolokacji: 2
(14) peel, flay
Kolokacji: 2
(15) wedge, stick, hinge, latch
Kolokacji: 4
(16) groan, sigh, squeal
Kolokacji: 3
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.