"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. split open = rozedrzeć, rozdzierać split open
2. break open = rozbijać otwarty break open
3. burst open = otworzyć nagle (np. drzwi) burst open
4. crash open = wypadek otwarty crash open
5. become open = stój się otwarty become open
6. flop open = klapa otwarty flop open
7. freeze open = zamrażać otwarty freeze open
8. bust open = biust otwarty bust open
9. make open = uczyń otwarty make open
10. fold open = składać otwarty fold open
(12) pry, cycle, prize, jimmied
Kolokacji: 4
(13) flare, dilate
Kolokacji: 2
(14) peel, flay
Kolokacji: 2
(15) wedge, stick, hinge, latch
Kolokacji: 4
(16) groan, sigh, squeal
Kolokacji: 3
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.