"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. open without = otwórz na zewnątrz open without
2. open throughout = otwórz przez cały czas open throughout
3. open of = otwierać z open of
4. open behind = otwórz z tyłu open behind
5. open under = otwórz poniżej open under
6. open before = otwórz wcześniej open before
7. open till = otwarta kasa sklepowa open till
8. open around = otwórz wokół open around
9. open including = otwarty w tym open including
10. open except = otwierać tyle że open except
11. open into = wychodź open into
12. open over = otwierać ponad open over
13. open regardless of = otwierać niezależnie od open regardless of
14. open despite = otwierać pomimo open despite
15. open against = otwierać przeciwko open against

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.