PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dam" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dam" po angielsku

dam **

obrazek do "dam" po polsku
rzeczownik
 1. tama, zapora [policzalny]
  In 1976, 26 000 people died when a dam broke in China. (W roku 1976 w wyniku przerwania zapory w Chinach zginęło 26 tysięcy osób.)
  Are you sure the dam is strong enough to protect us from a flooding? (Czy jesteś pewny, że tama jest wystarczająco mocna, aby uchronić nas przed powodzią?)
 2. zalew, zbiornik (przy tamie) [policzalny]
  Water level at the dam has already reached the maximum level. (Poziom wody w zalewie już osiągnął maksymalny poziom.)
 3. matka, samica (u zwierząt czworonożnych) [policzalny]
  The dam protects her offspring. (Samica chroni swoje młode.)
 4. szczurzyca (samica szczura)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. stawiać zaporę, stawiać tamę
  We need to dam the river. (Musimy postawić zaporę na rzece.)
  They dammed the lake. (Oni postawili zaporę na jeziorze.)
 2. powstrzymać, zatamować
  Dam the bleeding and then I'll take you to the hospital. (Zatamuj krwawienie, a potem zabiorę cię do szpitala.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"dam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dam" po polsku

obrazek do "give" po polsku
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE
 2. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 3. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. proffer
 5. bring *****
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
phrasal verb
 1. get something in ***
obrazek do "lady" po polsku obrazek do "queen" po polsku
rzeczownik
 1. lady ****
  • dama, pani [policzalny]
   Behave yourself, young lady! (Zachowuj się, młoda damo!)
   No one taught me how to be a proper lady. (Nikt mnie nie nauczył, jak być prawdziwą damą.)
 2. queen ***
  • dama (figura w kartach) [policzalny]
   Have you got a queen of hearts? (Czy masz damę kier?)
   There are four queens in cards. (W kartach są cztery królowe.)
 3. ladykin
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  
rzeczownik
 1. Dame *
  • Dama (jako tytuł szlachecki)  BrE
   Dame Iris will speak to you about the importance of education. (Dama Iris będzie mówić o znaczeniu edukacji.)
 1. allow oneself something