"nie dać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie dać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. give *****
 2. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [TRANSITIVE]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 3. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [TRANSITIVE]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. proffer
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [TRANSITIVE]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
phrasal verb
 1. get something in ***
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  

Powiązane zwroty — "nie dać się"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
danie = course +1 znaczenie
podanie = application +3 znaczenia
inne
idiom
chodzić po głowie (nie dać się zapomnieć) = go around in one's head

"nie dać się" — Słownik kolokacji angielskich

hang in kolokacja
 1. hang czasownik + in przyimek = wytrzymać, nie poddawać się, nie dać się
  Bardzo silna kolokacja

  He let his words hang in the air for a moment.

  Podobne kolokacje: