"get something in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get something in" po angielsku

get something in ***

phrasal verb
 1. dać coś, wręczyć coś
  I got the letter in after a week. (Wręczyłem list po tygodniu.)
  Get me the present in as soon as you have it. (Wręcz mi prezent od razu kiedy będziesz go miał.)

get something in *** , także: get in something ***

phrasal verb
 1. kupić zapas czegoś
  Can you get apples in? (Czy możesz kupić zapas jabłek?)
  He got water and bread in. (On kupił zapasy wody i chleba.)
 2. zebrać zbiory czegoś (np. zbóż)
  The farmers got wheat in. (Rolnicy zebrali zbiory pszenicy.)
  It's time to get potatoes in. (To czas, żeby zebrać zbiory ziemniaków.)
 3. zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu)
  Will you help me get this project in? (Pomożesz mi zrobić ten projekt?)
  I have to get this essay in by next Monday and I don't even know how to start. (Muszę zrobić ten esej do następnego poniedziałku, a nawet nie wiem jak zacząć.)
obrazek do "in" po polsku
przyimek
 1. w (we wnętrzu czegoś)
  He was waiting in his car. (On czekał w swoim samochodzie.)
  She hid in the cave. (Ona ukryła się w jaskini.)
  He's in prison. (On jest w więzieniu.)
  There is milk in the bottle. (W butelce jest mleko.)
  Kenny is in a restaurant. (Kenny jest w restauracji.)
 2. do (do wewnątrz czegoś)
  Put the books in that box. (Włóż książki do tamtego pudełka.)
  She put her earrings in the drawer. (Ona włożyła swoje kolczyki do szuflady.)
 3. po, w (języku)
  Her parents always talk to her in German. (Jej rodzice zawsze rozmawiają z nią po niemiecku.)
  Why do you talk to me in English? (Dlaczego mówisz do mnie po angielsku?)
 4. w (mówiąc o miesiącach, porach roku itp.)
  I was born in March. (Urodziłem się w marcu.)
  She graduated in 2015. (Ona skończyła szkołę w 2015 roku.)
  His birthday is in summer, I don't remember the date. (Jego urodziny są w lecie, nie pamiętam daty.)
 5. w, w ciągu
  It was amazing how much we managed to do in a day. (To niesamowite jak dużo daliśmy radę zrobić w ciągu jednego dnia.)
  I had breakfast in 5 minutes. (Zjadłem śniadanie w 5 minut.)
  link synonim: within
 6. za
  I will be ready in ten minutes. (Będę gotowa za dziesięć minut.)
  She's going to visit her grandparents in a month. (Ona zamierza odwiedzić swoich dziadków za miesiąc.)
  He will come back in nine months. (On wróci za dziewięć miesięcy.)
  The results will be announced in two weeks' time. (Wyniki będą ogłoszone za dwa tygodnie.)
 7. od
  I haven't enjoyed myself so much in years. (Od lat nie bawiłem się tak dobrze.)
  My mother hasn't cooked in weeks. (Moja mama nie gotowała tygodni.)
 8. w (o treści czegoś, np. w gazecie)
  My article is in the newspaper. (Mój artykuł jest w gazecie.)
 9. w (o stanie, sytuacji)
  She was in a very good mood. (Ona była w bardzo dobrym humorze.)
  In this situation, we can't help her. (W tej sytuacji nie możemy jej pomóc.)
 10. w zakresie
  There were reforms in education. (Miały miejsce reformy (w zakresie) edukacji.)
 11. w, w kształcie
  I want you all to stand in a circle. (Chciałbym żebyście wszyscy stanęli w kole.)
 12. na
  One in 10 homes now has cable TV. (Obecnie jeden na dziesięć domów posiada telewizję kablową.)
  I live in the country. (Mieszkam na wsi.)
  There are 5 people in the photo. (Na zdjęciu jest pięć osób.)
 13. w, na
  Gloves are sold in pairs. (Rękawiczki są sprzedawane w parach.)
 14. do (wyrażając stosunek, np. jak jeden do pięciu)
  Chances of winning this lottery are one in a million. (Szanse wygrania tej loterii są jak jeden do miliona.)
 15. w (np. bogaty w coś)
  Fruit is high in vitamins. (Owoce są bogate w witaminy.)
  Don't you know that meat is rich in protein? (Nie wiesz, że mięso jest bogate w białko?)
 16. w (np. mieć przyjaciela w kimś)
  You have a friend in me, Billy. (Masz we mnie przyjaciela, Billy.)
 17. w, pośród
  In all that confusion, I forgot my briefcase. (Pośród całego tego zamieszania, zapomniałem aktówki.)
 18. w środku
 19. wewnątrz (np. budynku)
  He is in this building. (On jest wewnątrz tego budynku.)
  I want to sleep in the tent, not in front of it on the ground. (Chcę spać wewnątrz namiotu, nie przed nim na ziemi.)
 20. przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  BrE
  Paul lives in Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
  Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "in" (w brytyjskiej odmianie języka angielskiego) lub "on" (w amerykańskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
  zobacz także: at
przysłówek
 1. w grze
  We're still in, we can win this competition. (Wciąż jesteśmy w grze, możemy wygrać te zawody.)
przymiotnik
 1. w modzie, modny potocznie
  Gold is very in right now. (Złoto jest w tej chwili bardzo modne.)
  He said that thigh boots will be in next season. (On powiedział, że wysokie kozaki będą modne w następnym sezonie.)
obrazek do "get in" po polsku obrazek do "get in" po polsku
czasownik
 1. wsiadać (do samochodu)
  He got in his car and drove off. (On wsiadł do swojego samochodu i odjechał.)
  Get in, we have to go to the hospital. (Wsiadaj, musimy jechać do szpitala.)
  We're really late. Why don't you just get in the car?! (Jesteśmy naprawdę spóźnieni. Dlaczego po prostu nie wsiądziesz do samochodu?!)
  important nie mylić z: get on
 2. wejść, wchodzić
  Get in the room and close the door. (Wejdź do pokoju i zamknij drzwi.)
  We stopped talking when she got in the kitchen. (Przestaliśmy rozmawiać, kiedy ona weszła do kuchni.)
 3. przybyć, przybywać
  They threw a party when I got in. (Oni urządzili imprezę, kiedy przybyłem.)
  The prince got in on a horse. (Książę przybył na koniu.)
 4. przyjeżdżać do domu
  I just got in, I need to rest. (Dopiero przyjechałem do domu, muszę odpocząć.)
  What time will you get in? I want to cook dinner for you. (O której godzinie przyjedziesz do domu? Chcę ci ugotować obiad.)
 5. zostać wybranym (np. do parlamentu)
  My father got in the board of his company. (Mój ojciec został wybrany do zarządu swojej firmy.)
  Who do you think will get in at the next election? (Jak myślisz, kto zostanie wybrany w następnych wyborach?)
 6. dostać się na studia
  I got in, I start on October 1st. (Dostałem się na studia, zaczynam pierwszego października.)
  My son got in, we can celebrate! (Mój syn dostał się na studia, możemy świętować!)
phrasal verb
 1. zawołać kogoś (o robotniku, np. hydraulika)
  Get a plumber in, a pipe is leaking! (Zawołaj hydraulika, rura przecieka!)
  Can you get a doctor in? I'm not feeling well. (Czy możesz zawołać lekarza? Nie czuję się dobrze.)

inch *** , także: in BrE ** , także: in. AmE **

Długości w calach zapisywane są często w postaci 2", co czytamy "two inches".
rzeczownik
Liczba mnoga: in, ins
 1. cal (2,54 centymetra) [policzalny]
  I asked you to raise this curtain by an inch. (Poprosiłam cię, byś podniósł zasłonę o cal.)
  We bought a 40-inch TV. (Kupiliśmy 40-calowy telewizor.)
  The needle is 9 in. long. (Igła ma 9 cali.)
phrasal verb
 1. być w domu
  "Can I speak with Nick?" "Sorry, but he isn't in at the moment." ("Czy mogę rozmawiać z Nickiem?" "Przykro mi, ale nie ma go teraz w domu.")
  Is Kate in? I need to speak to her. (Kate jest w domu? Muszę z nią porozmawiać.)
  link synonim: be home
 2. przyjechać, stać (np. o pociągu)
  Hurry up, the train is already in! (Pośpiesz się, pociąg już przyjechał!)
  The tram is in. Get in. (Tramwaj przyjechał. Wsiadaj.)
phrasal verb
 1. przybyć do jakiegoś miejsca
  We got into the hotel at night. (Nocą przybyliśmy do hotelu.)
phrasal verb
 1. mieć kogoś, kto wykonuje coś w domu (np. buduje)
  I have a construction company in to build me a counter in the kitchen. (Mam firmę budowlaną do wybudowania kontuaru w kuchni.)
  I have my uncle in to fix my window. (Mam wujka do naprawy okna.)
czasownik
 1. zawierać w sobie coś (np. paliwo, wodę)
idiom
 1. samo w sobie
czasownik
 1. mieć to w sobie, mieć odwagę (by coś zrobić), odważyć się (na zrobienie czegoś)
  I didn't think you had it in you. (Nie sądziłam, że cię na to stać.)
  I knew you had it in you. (Wiedziałem, że masz to w sobie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

in-

prefiks
 1. oznacza przeciwieństwo
  zobacz także: im-, il-, ir-