Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"za kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "za kimś" po polsku

za

obrazek do "behind" po polsku obrazek do "beyond" po polsku obrazek do "following" po polsku
przyimek
 1. behind *****
  • za
   She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.)
   "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.")
   Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.)
   I heard them get out of a car behind me. (Usłyszałam, jak wysiadają z samochodu za mną.)
   His father is behind bars. (Jego ojciec jest za kratkami.)
  • za, po, w tyle za (kimś, np. być w wyścigu)
   He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
   He's behind the rest of the students. (On jest w tyle za resztą uczniów.)
  • za (czymś, np. kryć się)
   I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.)
   We were wondering what was behind her proposal. (Zastanawialiśmy się, co kryło się za jej propozycją.)
  • za (czymś, np. stać, być odpowiedzialnym)
   He's behind this scheme. (On stoi za tym spiskiem.)
   Are you behind all of this? (Czy ty jesteś odpowiedzialny za to wszystko?)
  • za (z poparciem), po stronie (czyjejś)
   I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.)
   The manager is behind our proposals. (Menadżer jest za naszymi propozycjami.)
 2. beyond ****
  • za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), poza
   The road continues beyond the village. (Droga biegnie dalej za wioską.)
   This forest goes far beyond our land. (Ten las wychodzi daleko poza naszą ziemię.)
   He lives beyond the mountains. (On mieszka po drugiej stronie gór.)
 3. after , *****
  • za (np. dzień za dniem)
   You must get bored hearing me say the same things, day after day. (Musisz się nudzić słysząc mnie mówiącego te same rzeczy dzień po dniu.)
   Day after day she was getting sicker. (Dzień za dniem stawała się coraz bardziej chora.)
  • za, po (np. napisany po czymś)
   The name of the country should be written after the name of the city. (Nazwa kraju powinna być napisana za nazwą miasta.)
  • za, z tyłu
   Just go and don't be afraid, I'm right after you. (Po prostu idź i nie bój się, jestem tuż za tobą.)
   There's a bee flying after you. (Za tobą leci pszczoła.)
 4. for , ***** , także: fer potocznie
  • za, z powodu
   I got fired for stealing. (Zwolniono mnie za kradzież.)
   If, for any reason, you cannot attend, please inform us. (Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, nie możesz wziąć udziału, proszę nas poinformować.)
  • za (w poparciu czegoś lub kogoś)
   The majority voted for independence. (Większość głosowała za niepodległością.)
  • za (np. odpowiedzialny)
   I am responsible for this department. (Jestem odpowiedzialna za ten wydział.)
  • za (koszt)
   I paid $3 for a ticket. (Zapłaciłem 3 dolary za bilet.)
   How much for this dress? (Ile za tę sukienkę?)
  • w imieniu, za (kogoś)
   I am speaking for everyone here. (Mówię w imieniu wszystkich tutaj.)
  • za (kogoś, w znaczeniu "zrobić coś za kogoś")
   I can do the laundry for you if you promise to help me with my homework. (Mogę zrobić za ciebie pranie jeśli obiecasz, że pomożesz mi w zadaniu domowym.)
   I will not do everything for you. (Nie będę za ciebie wszystkiego robiła.)
  • na, za (w zamian)
   Can I swap this card for that one? (Czy mogę zamienić tę kartę na tamtą?)
 5. around ***** , round BrE **
  • zza, za, z drugiej strony (np. za rogiem)
   My church is just around the bend. (Mój kościół jest tuż za rogiem.)
   The attacker came around the corner. (Napastnik wyszedł zza rogu.)
 6. by *****
  • pod, za (o sposobie chwytania, łapania przedmiotów, np. za rączkę, pod ramię)
   Let me hold you by your hand. (Pozwól, że złapię cię za rękę.)
   He held her by her arm. (On trzymał ją pod ramię.)
  • za, po (do opisu stopniowej zmiany, np. dzień za dniem, krok po kroku)
   We will implement the changes step by step. (Wprowadzimy zmiany krok po kroku.)
   Day by day, they fell more and more in love. (Dzień za dniem zakochiwali się w sobie coraz bardziej.)
 7. per ****  
  How much does it cost per kilo? (Ile za kilogram tego?)
  The ride costs 5 dollars per 30 minutes. (Przejażdżka kosztuje 5 dolarów za 30 minut.)
 8. in *****  
  I will be ready in ten minutes. (Będę gotowa za dziesięć minut.)
  She's going to visit her grandparents in a month. (Ona zamierza odwiedzić swoich dziadków za miesiąc.)
  He will come back in nine months. (On wróci za dziewięć miesięcy.)
  The results will be announced in two weeks' time. (Wyniki będą ogłoszone za dwa tygodnie.)
 9. past , ****
  • za, dalej
   The police station is just past the post office. (Posterunek policji jest zaraz za pocztą.)
   The bakery is just past the corner. (Cukiernia jest tuż za rogiem.)
 10. under , *****
  • za (np. czyjegoś panowania)
   It happened under the reign of Henry VIII. (To stało się za panowania Henryka VIII.)
   Under John Lackland, England lost Normandy. (Za czasów Jana bez Ziemi, Anglia straciła Normandię.)
 11. following , ***
  • po, w następstwie, za, w ślad za, bezpośrednio po
   They left the country following the outbreak of war. (Oni opuścili kraj po wybuchu wojny.)
   Following the epidemic, people were scared to talk to each other. (Bezpośrednio po epidemii, ludzie bali się ze sobą rozmawiać.)
   link synonim: after
 12. pro **
  • za (np. gdy ktoś popiera coś)
   Are you pro capital punishment? (Czy jesteś za karą śmierci?)
   My sister is pro abortion. (Moja siostra jest za aborcją.)
 13. round ****
 14. outwith
 15. ahint BrE dialekt   dawne użycie
  It's ahint the door. (To jest za drzwiami.)
przysłówek
 1. away *****
  • za (jakiś czas)
   Spring is only a month away! (Wiosna jest już za miesiąc!)
   My birthday is a few days away. (Moje urodziny są za kilka dni.)
 2. beyond ****
 3. hence **
  • za (jakiś czas) oficjalnie
   A year hence we will be married. (Za rok będziemy małżeństwem.)

za kimś

przysłówek
 1. behind somebody ***
  • za kimś, po kimś
   We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)
   Go ahead, I am right behind you. (Idź do przodu, jestem tuż za tobą.)
wykrzyknik
 1. after somebody
  • za kimś (np. za nim!)
 1. here's to somebody
czasownik
 1. account ****
obrazek do "backward" po polsku
przysłówek
 1. backward * , backwards *
  • za siebie, do tyłu, wstecz
   Count backwards from 10. (Policz od 10 w tył.)
   He is creeping backwards. (On skrada się do tyłu.)
   Don't look backwards over your shoulder. (Nie oglądaj się za siebie przez ramię.)
phrasal verb
 1. be on for something *
 2. stand for something **
 3. opt in something , opt into something
 1. be all for something , be for something ****
  • być za czymś (uważać dane działanie za słuszne lub konieczne)
   A breakfast in bed? I'm all for it! (Śniadanie do łóżka? Jestem za tym!)
   I'm all for a free parking. (Jestem za darmowym parkingiem.)
 1. be in favour of something BrE , be in favor of something AmE
idiom
 1. be over something ***
phrasal verb
 1. get something over * , get something over with
 1. account oneself

Powiązane zwroty — "za kimś"

czasownik
inne
phrasal verb
idiom
rzeczownik
dewiant (osoba chodząca stale za kimś, w kim jest nieszczęśliwie zakochana) = stalker
inne
przysłówek
przymiotnik