TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"poza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poza" po polsku

poza

obrazek do "beyond" po polsku Not a pregnant pose obrazek do "outside" po polsku
przyimek
 1. beyond ****
  • za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), poza
   The road continues beyond the village. (Droga biegnie dalej za wioską.)
   This forest goes far beyond our land. (Ten las wychodzi daleko poza naszą ziemię.)
   He lives beyond the mountains. (On mieszka po drugiej stronie gór.)
  • więcej, poza (tym)
   Beyond that, what she does is none of our business. (Poza tym, to co robi, nie jest naszą sprawą.)
   I don't like this car. Beyond that, I don't have that much money. (Nie podoba mi się ten samochód. Poza tym, nie mam tylu pieniędzy.)
  • poza, ponad, nie do (np. rozpoznania)
   He changed beyond recognition. (On zmienił się nie do poznania.)
   Her loyalty is beyond question. (Jej lojalność jest poza wszelką wątpliwością.)
   He helped us beyond measure. (On pomógł nam ponad miarę.)
   The book on the shelf was beyond my reach. (Książka na regale była poza moim zasięgiem.)
 2. other than ***
  • oprócz, poza
   And other than that, what's new? (A poza tym, co nowego?)
   Do you have any books other than horrors? (Czy masz jakieś książki oprócz horrorów?)
   I don't like animals other than cats. (Nie lubię zwierząt oprócz kotów.)
 3. except , **** , także: 'cept potocznie
  • oprócz, poza, z wyjątkiem
   He's nice to everyone except me. (On jest miły dla wszystkich oprócz mnie.)
   I can't complain about anything except the food. (Nie mogę narzekać na nic oprócz jedzenia.)
   Na początku zdania używamy "except for".
   link synonim: save
   zobacz także: except for something
 4. out of *****
  • poza (np. zakresem, obowiązkami, dyskusją)
   Preparing breakfast for you is out of my duties! (Przygotowywanie śniadań dla ciebie jest poza moimi obowiązkami.)
 5. beside ***
  • poza (czymś)
   She has nothing beside beauty. (Ona nie ma nic poza urodą.)
   Have you got any other ideas beside that? (Czy masz jakieś inne, poza tym, pomysły?)
 6. besides **
  • poza, oprócz
   Is there anything you want to do besides watching TV? (Czy jest coś, co chcesz robić, oprócz oglądania telewizji?)
   I don't do any exercise besides walking. (Nie wykonuję żadnych ćwiczeń poza chodzeniem.)
 7. past , ****
  • poza (czymś), ponad (coś)
   This is difficult. It's really past us. (To jest trudne. To naprawdę ponad nas.)
   He's past 80 years old. (On ma ponad 80 lat.)
   Her house is not far past the town. (Jej dom nie jest daleko poza miastem.)
 8. saving ***
 9. outwith
rzeczownik
 1. posture *
 2. pose ***  
  Your pose on this photo is strange. (Twoja poza na tym zdjęciu jest dziwna.)
  I've been sitting in this pose for two hours, I have to stand up. (Siedziałem w tej pozie przez dwie godziny, muszę wstać.)
 3. attitude **** , także: tude slang   oficjalnie [policzalny]
  She assumed an attitude of sadness. (Ona przybrała pozę smutku.)
 4. affectation , affectedness
 5. swank
 6. preciosity
 7. flaunt ,  
przysłówek
 1. outside ****
  • na zewnątrz, poza (np. pokojem, budynkiem)
   She is outside the car. (Ona jest na zewnątrz samochodu.)
   I'll wait for you outside the shop. (Poczekam na ciebie na zewnątrz sklepu.)
   I keep my trash outside the kitchen. (Trzymam śmieci poza kuchnią.)
  • poza (granicami, limitami jakiejś sytuacji)
   You know that this is outside my scope. (Wiesz, że to jest poza moim zakresem.)
   Making you coffee is outside my duties. (Robienie ci kawy jest poza granicami moich obowiązków.)
  • poza (jakąś grupą)
   There are other people to be friends with outside your class. (Są inni ludzie do zaprzyjaźnienia się poza twoją klasą.)
   I have some friends outside work but I don't have time to visit them. (Mam kilku przyjaciół poza pracą, ale nie mam czasu, żeby ich odwiedzić.)
 2. besides **
  • ponadto, oprócz, poza (dodatkowo)
   Besides working full-time, I am also a student. (Oprócz pracowania na pełen etat, jestem także studentem.)
 3. ahint BrE dialekt   dawne użycie
 4. forbye ScoE przestarzale , także: forby ScoE przestarzale , także: foreby ScoE przestarzale
idiom
 1. above and beyond
przyimek
 1. apart from something ** , aside from something AmE *
  • poza czymś, pomijając coś
   Apart from the occasional comment, she said nothing. (Oprócz okazjonalnego komentarza, ona nic nie mówiła.)
   Apart from being noisy, he is a good roommate. (Poza tym że jest hałaśliwy, jest dobrym współlokatorem.)
   Apart from the price, this trip was awesome! (Pomijając cenę, ta wycieczka była świetna!)
 1. outside of something **
  • poza czymś (np. wiedzą, doświadczeniem)
   I cannot help you, that problem is outside of my knowledge. (Nie mogę ci pomóc, ten problem leży poza moją wiedzą.)
   I don't know how to do that, that's outside of my experience. (Nie wiem jak to zrobić, to jest poza moim doświadczeniem.)
prefiks
 1. ultra-
  • ponad-, poza-, ultra-
   This water sample was purified using ultraviolet light. (Ta próbka wody została oczyszczana przy użyciu światła ultrafioletowego.)
   zobacz także: infra-
prefiks
 1. extra-  

Powiązane zwroty — "poza"

przymiotnik
zewnętrzny (znajdujący się poza budynkiem) = outside
nieobecny (na urlopie, na zwolnieniu, poza domem) = away
zakulisowy (za kulisami, poza sceną) = backstage
określnik
tamto (zwykle o przedmiocie lub osobie poza zasięgiem naszych rąk) = that
rzeczownik
pozycja = position +13 znaczeń
tło (obszar poza pierwszym planem) = background
kolonia (grupa ludzi mieszkająca poza granicami ojczyzny) = colony
pozycjonowanie = positioning +1 znaczenie
pozer = wannabe +7 znaczeń
inne
przysłówek
poza tym = otherwise , także: elsewise +3 znaczenia
spójnik
inne
czasownik
przyimek
phrasal verb
Zobacz także: pozerski