BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"udawanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udawanie" po polsku

udawanie

rzeczownik
 1. act *****
  • udawanie, gra [tylko liczba pojedyncza]
   I think her smile was just an act. (Myślę, że jej uśmiech był tylko grą.)
   Was he really happy or was it rather an act? (Czy on naprawdę był szczęśliwy, czy było to raczej udawanie?)
 2. show , *****
  • pozory, udawanie [tylko liczba pojedyncza]
   "Why is he so rude?" "Oh, it's just a show, he is really nice." ("Dlaczego on jest taki nieuprzejmy?" "Och, to tylko pozory, on jest bardzo miły.")
   Our relationship is just a show. (Nasz związek to tylko pozory.)
 3. pose ***
  • udawanie, pozorowanie, pozowanie (na coś)
   She seems happy but it's just a pose. (Ona wydaje się szczęśliwa, ale to tylko udawanie.)
   A pose is very tiring. (Udawanie jest bardzo męczące.)
 4. imitation *
 5. pretence BrE , pretense AmE
 6. affectation , affectedness
 7. feint  
 8. coming **
 9. histrionics
 10. dissimulation
 11. dissembling  
 12. preciosity
 13. pretending  
 14. fakement
 15. play-acting , także: playacting   [niepoliczalny]
 16. faking
  • udawanie (np. chorego)
   He's really good at faking ill. (On jest naprawdę dobry w udawaniu chorego.)
  • sfingowanie, udawanie
   After faking his own death, he was finally free. (Po sfingowaniu własnej śmierci, on w końcu był wolny.)
   Faking a real surprise is hard. (Udawanie prawdziwego zdziwienia jest trudne.)
 17. dissimulating   oficjalnie
 18. feigning
 19. dissemblance
 20. simulating
czasownik
 1. act *****
 2. pretend **   [przechodni/nieprzechodni]
  I pretended not to understand her. (Udawałem, że jej nie rozumiem.)
  Susan pretended to be asleep. (Susan udawała, że śpi.)
  Don't pretend you haven't noticed. (Nie udawaj, że nie zauważyłeś.)
  link synonim: act
 3. fake **
  • udawać (np. chorego) [przechodni]
   She faked an illness and everyone believed it. (Ona udała chorobę i wszyscy w to uwierzyli.)
   My mother faked a surprise when she saw us. (Moja mama udała zdziwienie, kiedy nas zobaczyła.)
   He can't fake a foreign accent. (On nie umie udawać obcego akcentu.)
   link synonim: feign
 4. affect ****   oficjalnie [przechodni]
  She affected a disease to avoid school. (Ona udawała chorobę, aby uniknąć szkoły.)
  Don't affect pain, I know you too well. (Nie udawaj bólu, znam cię za dobrze.)
 5. pose ***   [nieprzechodni]
  My twin brother was posing to be me. (Mój brat bliźniak udawał, że jest mną.)
  She always poses to be someone else. (Ona zawsze udaje kogoś innego.)
 6. come *****
 7. feign
 8. play *****   [przechodni]
  "Is he really sick?" "No, he's just playing." ("Czy on naprawdę jest chory?" "Nie, tylko udaje.")
  My dog can play dead. (Mój pies umie udawać martwego.)
 9. simulate *
 10. sham
 11. dissemble termin literacki  
 12. playact , play-act  
 13. dissimulate   oficjalnie
phrasal verb
 1. make out *
 2. come over **
 1. fake it
 2. make like AmE
 3. put on a front , put up a front
 4. act a part
idiom
 1. sail under false colours
 2. put on an act
 1. pose as somebody
  • udawać kogoś, podszywać się pod kogoś
   My brother posed as me when he tried to buy alcohol. (Mój brat podszył się pode mnie, kiedy próbował kupić alkohol.)
   Somebody posed as her in the bank. (Ktoś się pod nią podszył w banku.)
 2. do an impression of somebody
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. parade as something
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
czasownik
 1. wend one's way
czasownik
 1. fail ****
 2. bomb ***
  • nie wypalić, nie udać się (np. o przedstawieniu, wydarzeniu)  AmE [nieprzechodni]
   Unfortunately, our performance bombed. (Niestety, nasze przedstawienie nie udało się.)
   My party bombed because the weather was awful. (Moja impreza nie wypaliła, bo pogoda była okropna.)
 3. misfire
 4. miscarry
 5. mishappen
phrasal verb
 1. fall down *
czasownik
 1. succeed ***
 2. click **
 3. fly ****
  • udać się (np. plan)  AmE [nieprzechodni]
   I hope my plan will fly. (Mam nadzieję, że mój plan się uda.)
   Our plan to go to England flew. (Nasz plan, żeby pojechać do Anglii, udał się.)
phrasal verb
 1. come off **
 1. be a success
 2. betake oneself  

powered by  eTutor logo