Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"porzucać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porzucać" po polsku

porzucać

czasownik
 1. abandon ***
  • porzucać, opuszczać [przechodni]
   When Jack abandoned his family, the police went looking for him. (Kiedy Jack porzucił swoją rodzinę, policja zaczęła go szukać.)
   She had to abandon her idea of going to college because she was too poor. (Ona musiała porzucić swój pomysł pójścia do szkoły wyższej, bo była zbyt biedna.)
   Her grandparents abandoned Poland in the 1950s. (Jej dziadkowie opuścili Polskę w latach 50.)
   All young people abandoned this city. (Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.)
  • porzucać (kogoś lub coś) [przechodni]
   He abandoned his wife and children. (On porzucił swoją żonę i dzieci.)
   She abandoned the bad habit of smoking. (Ona porzuciła zły nawyk palenia papierosów.)
   A doe abandoned her babies to save her own life. (Łania porzuciła swoje młode, aby ratować swoje własne życie.)
 2. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 3. leave *****
  • odchodzić, rezygnować (z pracy), porzucać (szkołę) [przechodni/nieprzechodni]
   She left the company after 20 years. (Ona odeszła z firmy po 20 latach.)
   He got a job and decided to leave school. (On dostał pracę i zdecydował się porzucić szkołę.)
 4. junk *
 5. maroon
 6. relinquish
  • porzucać (coś lub kogoś), opuścić (kogoś) oficjalnie
   He relinquished any hope. (On porzucił jakąkolwiek nadzieję.)
 7. ditch *
 8. bag ****
  • przestawać, porzucać (np. jakąś czynność)  AmE potocznie
   I couldn't bear the temperature and bagged mowing the lawn. (Nie mogłem znieść temperatury i porzuciłem koszenie trawy.)
 9. jilt
 1. lie down and die
phrasal verb
 1. bail on somebody , bail out on somebody
idiom
 1. walk up on somebody  
  He walked up on his children. (On porzucił swoje dzieci.)
  Why did you walk up on your husband, Gina? (Dlaczego porzuciłaś swojego męża, Gina?)
czasownik
 1. drop something *****
  • dać czemuś spokój, porzucić coś
   Maybe we can drop this and go home? (Może damy temu spokój i pójdziemy do domu?)
   He dropped studies in his fourth year. (Porzucił studia na czwartym roku.)
   She expects me to drop everything and take her shopping! (Ona oczekuje, że rzucę wszystko i wezmę ją na zakupy!)
phrasal verb
 1. get off something **
  • porzucić coś, przestać mówić o czymś (np. o jakimś temacie)
   Let's get off this subject. (Zejdźmy z tego tematu.)
   Why did we get off the previous subject? I thought it was really interesting. (Dlaczego porzuciliśmy poprzedni temat? Uważam, że był bardzo ciekawy.)
 2. drop out potocznie *
 3. shake something out
 4. throw something aside
 5. drop out of something  
  My best friend dropped out of college. (Mój najlepszy przyjaciel porzucił studia.)
  Soon, she'll drop out of this business. (Ona niedługo porzuci ten biznes.)
 1. chuck somebody **    BrE
phrasal verb
 1. throw somebody over
 2. cast somebody off

powered by  eTutor logo