Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"odrzucać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odrzucać coś" po polsku

obrazek do "reject" po polsku
czasownik
 1. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [TRANSITIVE]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
  • odrzucać (np. kandydata o pracę), nie przyjmować (rekruta do szkoły) [TRANSITIVE]
   I have to reject this candidate, she is too old. (Muszę odrzucić tę kandydatkę, jest za stara.)
   I applied for this job but they rejected me. (Złożyłem podanie o tę pracę, ale mnie odrzucili.)
  • odrzucać (wybrakowany produkt) [TRANSITIVE]
   Please, reject the rotten apples. (Proszę, odrzuć zgniłe jabłka.)
   Take these mushrooms and reject the poisonous ones. (Weź te grzyby i odrzuć te trujące.)
  • odrzucać (gdy organizm odrzuca organ po przeszczepie) [TRANSITIVE]
   Unfortunately, the patient rejected the kidney. (Niestety, pacjent odrzucił nerkę.)
   My body may reject the new heart. (Mój organizm może odrzucić nowe serce.)
  • odrzucać (połączenie telefoniczne) [TRANSITIVE]
   I keep trying to contact her but she rejects all my calls. (Staram się skontaktować się z nią, ale ona odrzuca wszystkie moje telefony.)
 2. dismiss **
  • odrzucać (np. pomysł) [TRANSITIVE]
   My boss dismissed my environmentally-friendly project. (Mój szef odrzucił mój przyjazny dla środowiska projekt.)
   The boss dismissed his idea because it would be too expensive. (Szef odrzucił jego pomysł, bo byłby zbyt kosztowny.)
 3. refuse ***
  • odrzucać (np. podanie) [TRANSITIVE]
   District office refused my application. (Urząd gminy odrzucił moje podanie.)
   He refused my offer because it wasn't attractive enough for him. (Odrzucił moją ofertę, bo nie była dla niego wystarczająco atrakcyjna.)
 4. deny ***
  • odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś) [TRANSITIVE]
   They denied access to the computer files. (Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.)
   I was denied entrance to the library. (Odmówiono mi wstępu do biblioteki.)
 5. counter ***
 6. decline ***
  • odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The Prime Minister declined to answer questions about his private life. (Premier odmówił odpowiedzi na pytania o jego życie prywatne.)
   My employer at first declined my job application, but then found some good sides about me. (Mój pracodawca na początku odrzucił moje podanie o pracę, ale potem znalazł moje dobre strony.)
   link synonim: refuse
 7. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 8. can *****
 9. discard *
 10. scrub *
  • odrzucać (np. pomysł), rezygnować (z planu) informal
   They scrubbed the plan due to the lack of resources. (Oni zrezygnowali z tego planu ze względu na brak zasobów.)
   I will scrub your plan if it's stupid. (Odrzucę twój plan, jeśli jest głupi.)
 11. overrule
 12. repel
 13. repudiate
 14. disallow
 15. jettison
 16. spurn
 17. brush off
 18. quash
  • odrzucać (np. werdykt), uchylać formal
   The court may dismiss the appeal or quash the decision. (Sąd może odrzucić apelację lub uchylić decyzję.)
 19. pass , *****
  • odrzucać (np. zaproszenie) [INTRANSITIVE]
   Thanks for the invitation, but I'm afraid I'll have to pass. (Dzięki za zaproszenie, ale obawiam się, że będę musiał je odrzucić.)
   He passed my proposition to go for a drink. (Odrzucił moją propozycję wyjścia na drinka.)
 20. daff
phrasal verb
 1. turn down *
 2. shuffle off

odrzucać coś

phrasal verb
 1. turn something down
  • odrzucać coś (np. ofertę, propozycję)
   They turned down our offer. (Oni odrzucili naszą ofertę.)
   I didn't like his proposition so I decided to turn it down. (Nie podobała mi się jego propozycja, więc zdecydowałem się ją odrzucić.)
 2. rule something out , rule out *
  • wykluczać coś, odrzucać coś
   We can't rule out that possibility. (Nie możemy wykluczyć tej możliwości.)
   The scientists have positively ruled that cause out. (Naukowcy kategorycznie odrzucili tę przyczynę.)
   We can't rule that out. (Nie możemy tego wykluczyć.)
 3. throw something off
  • odrzucać coś (np. więzy tradycji, ograniczenia)
   She decided to throw Catholic rules off and become a buddhist. (Ona postanowiła odrzucić zasady katolickie i zostać buddystą.)
 4. thrust something aside
idiom
 1. turn somebody off  
  Guys with long hair turned her off. (Faceci z długimi włosami odrzucali ją.)
czasownik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) British English
  • odrzucić, odmówić formal
   I decided to negative his offer. (Postanowiłem odrzucić jego ofertę.)
   He wanted to go to the cinema with her but she had to negative because she had other plans. (Chciał pójść z nią do kina, ale musiała odmówić, bo miała inne plany.)
 2. rebuff
 3. recoil
 4. spike **
 5. poh
 6. kick away
phrasal verb
 1. knock back
 1. push back on something

Powiązane zwroty — "odrzucać coś"

czasownik
rzucać = throw +16 znaczeń
zrzucać = drop +2 znaczenia
zarzucać = fault +4 znaczenia
narzucać = impose +5 znaczeń
porzucać = abandon +2 znaczenia
przerzucać = switch +1 znaczenie
podrzucać = flip +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik

"odrzucać coś" — Słownik kolokacji angielskich

rule out kolokacja
 1. rule czasownik + out particle = wykluczać coś, odrzucać coś
  Bardzo silna kolokacja

  However, he did not rule out running for another office in the future.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo