"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. heard before = słyszany wcześniej heard before
2. once hear = kiedyś słysz once hear
4. hear later = słysz później hear later
5. no longer hear = już nie słysz no longer hear
6. heard earlier = słyszany wcześniej heard earlier
7. better hear = lepiej słysz better hear
9. heard so far = słyszany do tej pory heard so far
10. widely heard = powszechnie słyszany widely heard
11. heard twice = słyszany dwa razy heard twice
12. heard daily = słyszany codziennie heard daily
13. somehow hear = jakoś słysz somehow hear
14. heard outside = słyszany na zewnątrz heard outside
15. hear firsthand = słysz z pierwszej ręki hear firsthand
16. increasingly heard = coraz bardziej słyszeć increasingly heard
17. gladly hear = chętnie słysz gladly hear
18. most heard = najbardziej słyszany most heard
19. heard about = usłyszeć heard about
20. consciously hear = świadomie słysz consciously hear
21. heard anecdotally = słyszany anegdotycznie heard anecdotally
(2) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(4) actually, practically, truly
Kolokacji: 3
(6) finally, eventually
Kolokacji: 2
(9) correctly, right, aright
Kolokacji: 3
(10) commonly, normally
Kolokacji: 2
(11) well, easily
Kolokacji: 2
(12) regularly, constantly
Kolokacji: 2
(15) originally, initially
Kolokacji: 2
(16) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(17) personally, publicly
Kolokacji: 2
(18) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.