"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. hear from = dostań wiadomość hear from
3. heard above = słyszany wyżej heard above
4. heard throughout = słyszany przez cały czas heard throughout
5. hear over = słyszeć ponad hear over
6. heard before = słyszany wcześniej heard before
7. heard of = słyszany heard of
8. hear around = słysz wokół hear around
9. hear outside = słysz na zewnątrz hear outside
10. hear on = słyszeć na hear on
12. heard during = słyszany podczas heard during
13. heard in = słyszany w heard in
14. hear out = wysłuchaj hear out
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.