"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(3) report, describe, grieve
Kolokacji: 3
(4) strain, try, use, struggle
Kolokacji: 4
1. want to hear = chciej słyszeć want to hear
2. like to hear = lubić słyszeć like to hear
3. need to hear = potrzebuj słyszeć need to hear
4. hope to hear = miej nadzieję słyszeć hope to hear
5. wish to hear = chciej słyszeć wish to hear
7. want hear = chcieć słyszeć want hear
8. care to hear = zechciej słyszeć care to hear
9. please to hear = proszę słyszeć please to hear
(8) love, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(10) pretend, speak, say
Kolokacji: 3
(11) miss, avoid
Kolokacji: 2
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.