"hear comments" — Słownik kolokacji angielskich

hear comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz komentarze
  1. hear czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A few weeks later I heard comments from other people.

    Podobne kolokacje: