"seek comment" — Słownik kolokacji angielskich

seek comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj komentarza
  1. seek czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not return a phone call to his home seeking comment.

    Podobne kolokacje: