"hear arguments" — Słownik kolokacji angielskich

hear arguments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz argumenty
  1. hear czasownik + argument rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The court will now hear arguments on the old policy in the coming weeks.

    Podobne kolokacje: