"hear comment" — Słownik kolokacji angielskich

hear comment kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz komentarz
  1. hear czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few weeks later I heard comments from other people.

    Podobne kolokacje: