"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. keep hearing = trzymaj słuch keep hearing
2. remember hearing = przypomnij sobie słuch remember hearing
5. strain to hear = obciążenie słyszeć strain to hear
6. start hearing = początek słuch start hearing
7. want to hear = chciej słyszeć want to hear
8. wait to hear = poczekaj by słyszeć wait to hear
9. expect to hear = spodziewaj się, że słyszeć expect to hear
10. like to hear = lubić słyszeć like to hear
11. love to hear = miłość słyszeć love to hear
12. refuse to hear = odmów słyszenia refuse to hear
13. need to hear = potrzebuj słyszeć need to hear
14. gather to hear = zbierz się by słyszeć gather to hear
15. seem to hear = wydawaj się słyszeć seem to hear
16. agree to hear = zgódź się słyszeć agree to hear
17. hope to hear = miej nadzieję słyszeć hope to hear
18. go to hear = idź do słyszeć go to hear
19. begin to hear = zacznij słyszeć begin to hear
20. wish to hear = chciej słyszeć wish to hear
21. recall hearing = pamięć słuch recall hearing
22. try to hear = spróbuj słyszeć try to hear
23. allow to hear = pozwól słyszeć allow to hear
24. enjoy hearing = ciesz się słuchem enjoy hearing
26. come to hear = przyjdź słyszeć come to hear
28. relieved to hear = przyniesiony ulgę słyszeć relieved to hear
29. want hear = chcieć słyszeć want hear
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.